TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Czasopismo

ARTYKUŁ:

Artur WÓJCIK, Jarosław FRĄCZEK
THE INFLUENCE OF SELECTED FACTORS UPON THE VALUE OF EXTERNAL FRICTION CONCERNING PLANT GRANULAR MATERIALS (WPŁYW WYBRANYCH CZYNNIKÓW NA WARTOŚĆ SIŁY TARCIA ZEWNĘTRZNEGO ZIARNISTYCH MATERIAŁÓW ROŚLINNYCH)

The issues relating to the description of friction with regard to plant granular materials are fairly complicated due to a variety of factors determining the process. Considering each factor in isolation is insufficient and offers a limited insight into the phenomenon of friction. Therefore, the paper presents the research results concerning the influence of three independent factors (seed moisture content, sliding velocity, load) upon the value of friction force. The analysis showed the high statistical significance of the factors at play. The proposed mathematical model proved well fitted (considering granular materials) to the observed outcome of the measurements.

 

Zagadnienia związane z opisem tarcia roślinnych materiałów ziarnistych są bardzo skomplikowane ze względu na wieloczynnikowe uwarunkowania tego procesu. Pojedyncze rozpatrywanie tych czynników jest niewystar­czające i daje bardzo uproszczony obraz zjawiska tarcia. Dlatego w artykule przedstawiono wyniki badań do­tyczące wpływu trzech niezależnych czynników (wilgotność ziaren, prędkość posuwu, siła nacisku) na wartość siły tarcia. Przeprowadzona analiza wykazała wysoką istotność statystyczną tych czynników. Zaproponowany model matematyczny uzyskał dobre (jak dla materiałów ziarnistych) dopasowanie do wyników pomiarów.

Plik artykułu:

2017-08-31-Tribol_17v48n4_p107_113.pdf

Publikacja:

4/2017

Strony:

107 - 113
Roczniki do 2012 roku.

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.