TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Czasopismo

ARTYKUŁ:

Wojciech HORAK, Józef SALWIŃSKI, Marcin SZCZĘCH
ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF SELECTED FACTORS ON THE CAPACITY OF THRUST SLIDING BEARINGS LUBRICATED WITH MAGNETIC FLUIDS (ANALIZA WYPŁYWU WYBRANYCH CZYNNIKÓW NA NOŚNOŚĆ WZDŁUŻNYCH ŁOŻYSK ŚLIZGOWYCH SMAROWANYCH CIECZAMI MAGNETYCZNYMI)

The paper presents the results of modelling and experimental validation of a developed mathematical model, describing the influence of selected factors on the axial force generated by magnetic fluids used as lubricants in thrust slide bearings. The model takes into account the physical properties of the magnetic fluid (density, saturation magnetization), bearing geometry (diameter, gap height, magnetic induction in the gap), and bearing load. The proposed model has been validated by comparing the results obtained from the model with the experiments. Good model compatibility with the test results was obtained.

 

W pracy przedstawiono wyniki analiz modelowych oraz walidację eksperymentalną opracowanego mo-delu opisującego zmiany siły osiowej generowanej przez ciecz magnetyczną pracującą jako środek smarny w łożysku wzdłużnym. Opracowany model pozwala na przeprowadzenie oceny ilościowej wpływu istotnych parametrów węzła łożyskana siłę normalną. W modelu uwzględniono właściwości fizyczne cieczy magne­tycznej (gęstość, magnetyzacja nasycenia), parametry geometryczne łożyska (średnica, wysokość szczeliny, indukcja magnetyczna w szczelinie) oraz warunki obciążenia łożyska. Zaproponowany model został poddany walidacji poprzez porównanie wyników otrzymanych z modelu z wynikami badań rzeczywistego układu łożyskowego. Uzyskano dobrą zgodność modelu z wynikami badań.

Plik artykułu:

2017-08-31-Tribol_17v48n4_p033_038.pdf

Publikacja:

4/2017

Strony:

033 - 038
Roczniki do 2012 roku.

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.