TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Czasopismo

ARTYKUŁ:

Adrian BARYLSKI, Krzysztof ANIOŁEK, Marian KUPKA, Michał DWORAK
THE EFFECT OF LOAD ON THE TRIBOLOGICAL PROPERTIES OF MAGNESIUM ALLOY WE54 AFTER PRECIPITATION HARDENING (WPŁYW OBCIĄŻENIA NA WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNE STOPU MAGNEZU WE54 PO UTWARDZANIU WYDZIELENIOWYM)

The paper presents the effect of precipitation hardening on the mechanical and tribological properties of magnesium alloy WE54. Mechanical tests have shown that the hardness and Young’s modulus of the alloy increased as the ageing time became longer. Improvement of the mechanical properties had a direct influence on the tribological properties. Tribological tests were performed on a ball-on-disk tribometer, applying variable loads of 2, 5, and 10 N. In the tests, a more than fourfold decrease in the specific wear rate, a threefold reduction in the linear wear, and a ca. 20% reduction of the friction coefficient were observed. The best results were obtained for ageing time of 24 h. The extension of the heat treatment time to 48h caused overageing of the alloy, which resulted in the deterioration of its mechanical and tribological properties.

 

W artykule przedstawiono wpływ utwardzania wydzieleniowego na właściwości mechaniczne i tribologiczne stopu magnezu WE54. Badania mechaniczne wykazały, że wraz ze wzrostem czasu starzenia rosła twardość i moduł Younga stopu. Poprawa właściwości mechanicznych miała bezpośredni wpływ na właściwości tri­bologiczne. Badania tribologiczne przeprowadzono na stanowisku ball-on-disk, zastosowano zmienne obcią­żenie (2, 5 i 10 N). Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono ponad 4-krotne obniżenie specific wear rate, 3-krotne ograniczenie zużycia liniowego i ok. 20% spadek współczynnika tarcia. Najkorzystniejsze wyniki uzyskano dla czasu starzenia 24 h. Wydłużenie czasu obróbki cieplnej do 48 h powodowało przesta­rzenie stopu, co skutkowało pogorszeniem właściwości mechanicznych i tribologicznych.

DOI: 10.5604/01.3001.0010.5974

Plik artykułu:

2017-08-31-Tribol_17v48n4_p011_015.pdf

Publikacja:

4/2017

Strony:

011 - 015
Roczniki do 2012 roku.

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.