TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Czasopismo

ARTYKUŁ:

Jerzy NAPIÓRKOWSKI, Magdalena LEMECHA, Łukasz KONAT
EFFECT OF EXTERNAL LOAD ON THE PROCESS OF STEEL CONSUMPTION IN A SOIL MASS WPŁYW (OBCIĄŻENIA NA ZUŻYCIE W MASIE ŚCIERNEJ STALI HARDOX EXTREME W ZRÓŻNICOWANYCH RODZAJACH GLEB)

This paper presents the results of a study on the effect of external load on the course and intensity of Hardox Extreme hardness steel wear in sandy soil. The research was conducted under laboratory conditions using a rotating bowl machine. The abrasive was composed of two types of soil: light and medium. External pressure applied to the sample surface had the following values: 13.08, 39.24, and 65.04 [kPa]. On the basis of the results from the analysis of variance, a significant effect of external load on the values of wear on a differentiated level for particular soil masses was found. The analysis of friction surfaces complements the study. Furrows and micro-cuts prevail in the wearing process, and their intensity depends on the cohesion force between the soil grains.

 

W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu obciążenia zewnętrznego na przebieg i intensywność zużywania stali trudnościeralnej Hardox Extreme w glebowej masie ściernej. Badania przeprowadzono w warunkach laboratoryjnych, wykorzystując maszynę typu „wirująca misa”. Masę ścierną stanowiły dwa rodzaje gleby: lekka i średnia. Zastosowano nacisk zewnętrzny na powierzchnię próbki o wartościach: 13,08; 39,24; 65,04 [kPa]. Na podstawie wyników z analizy wariancji stwierdzono istotny wpływ obciążenia zewnętrznego na wartości zużycia w stopniu zróżnicowanym dla poszczególnych mas glebowych. Badania uzupełnia analiza wyników uzyskanych po zużyciu powierzchni tarcia. W procesie zużywania dominuje bruzdowanie oraz mikroskrawanie, których intensywność oddziaływania uzależniona jest od siły kohezji pomiędzy ziarnami glebowymi.

DOI: 10.5604/01.3001.0010.6146

Plik artykułu:

2017-08-29-Tribol_17v48n3_p111_117.pdf

Publikacja:

3/2017

Strony:

111 - 117
Roczniki do 2012 roku.

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.