TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Czasopismo

ARTYKUŁ:

Andrzej MISZCZAK, Grzegorz SIKORA
ANALYSIS OF HYDRODYNAMIC LUBRICATION OF JOURNAL BEARINGS WITH OIL OF NON-NEWTONIAN PROPERTIES (ANALIZA HYDRODYNAMICZNEGO SMAROWANIA POPRZECZNYCH ŁOŻYSK ŚLIZGOWYCH OLEJEM O WŁAŚCIWOŚCIACH NIENEWTONOWSKICH)

In this paper presented issue concerns hydrodynamic lubrication of the journal bearings with the oil of non-Newtonian properties. For the analysis of the hydrodynamic lubrication, the third grade part of the constitutive model was assumed. Assumed model consist of Newtonian part –pI+hA1and non-Newtonian part btr(A12)A1. Main part of this paper concerns transformation, nondimensionalization and estimation of order of magnitude of the equation, which describes the apparent viscosity. Apparent viscosity describes changes of the dynamic viscosity with shear rate. In this way prepared model of apparent viscosity is used in momentum equations. This equations are integrated in order to designate components of the velocity vector.   By substitution of the proper boundary conditions, modified Reynolds type equation is obtained. Further stage of the research will be proceeding of the numerical calculations of the hydrodynamic pressure distribution and after that, designation of the carrying capacity, friction force an friction coefficient with taking changes of the viscosity from shear rate into account (apparent viscosity).

 

Prezentowana w artykule tematyka dotyczy problemu hydrodynamicznego smarowania poprzecznych łożysk ślizgowych olejem o właściwościach nienewtonowskich. Do analizy hydrodynamicznego smarowania przyjęto część modelu konstytutywnego trzeciego rzędu. Przyjęty model składa się z części opisującej właściwości newtonowskie –pI+hA1oraz części opisującej właściwości nienewtonowskie b3·tr(A12)A1. Zasadnicza część pracy dotyczy przekształcenia, ubezwymiarowienia oraz oszacowaniu rzędu wielkości równania opisującego lepkość pozorną, w której uwzględnia się zmiany lepkości dynamicznej od szybkość ścinania. Tak opracowany model lepkości pozornej podstawiany jest do równań pędu i ciągłości strugi. Równania te są całkowane w celu wyznaczenia składowych wektora prędkości. Przy nałożeniu odpowiednich warunków brzegowych uzyskuje się również zmodyfikowane równanie typu Reynoldsa. Dalszym etapem badań będzie wykonanie obliczeń numerycznych rozkładu ciśnienia hydrodynamicznego a następnie wyznaczeniu siły nośnej, siły tarcia i współczynnika tarcia z uwzględnieniem zmian lepkości od szybkości ścinania (lepkości pozornej).

DOI: 10.5604/01.3001.0010.6325

Plik artykułu:

2017-08-23-Tribo-17v48n2_p127_138.pdf

Publikacja:

2/2017

Strony:

127 - 138
Roczniki do 2012 roku.

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.