TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Czasopismo

ARTYKUŁ:

Beata BIAŁOBRZESKA, Łukasz KONAT
COMPARATIVE ANALYSIS OF ABRASIVE-WEAR RESISTANCE OF BRINAR AND HARDOX STEEL (ANALIZA PORÓWNAWCZA ODPORNOŚCI NA ZUŻYWANIE ŚCIERNE STALI BRINAR I HARDOX)

One of the most important problems encountered during operation of machine parts exposed to abrasiveaction is their wear. In addition, these parts often work under dynamic loads, so their satisfactory ductility is also required. A combination of these apparently opposing properties is to a large degree possible in low-alloy martensitic steels containing boron. These steels are manufactured by numerous metallurgical concerns, but their nomenclature is not standardised and they appear under names given by the manufacturers, and their specifications are available in commercial information materials only. Till now, Hardox steels have been objects of great interest but, with regard to the continuous development of materials engineering, the created material database requires regular supplementation. To that end, two grades of steels from this group, Brinar 400 and Brinar 500, were subjected to comparative analysis of their abrasive-wear resistance in relation to properties of competitive grades Hardox 400 and Hardox 500. Abrasive-wear resistance tests were carriedout in laboratory conditions using a tribotester T-07. In addition, to identify the main wear mechanisms, worn surfaces of the specimens were examined with use of a scanning electron microscope.

 

Jednym z najważniejszych problemów, na jaki napotyka się podczas eksploatacji elementów maszyn narażonych na działanie masy ściernej, jest ich zużywanie. Dodatkowo elementy te pracują często w warunkach obciążeń o charakterze dynamicznym, stąd wymaga się od nich również zadowalającej ciągliwości. Połączenie tych, na pierwszy rzut oka, przeciwstawnych właściwości było w dużej mierze możliwe w niskostopowych, martenzytycznych stalach z borem. Stale te są produkowane przez wiele koncernów hutniczych, ale nazewnictwo ich nie jest znormalizowane i występują pod nazwami nadanymi im przez producentów, a dane o nich dostępne są jedynie w materiałach komercyjnych. Do tej pory intensywnie zajmowano się stalami typu Hardox, ale w związku z ciągłym rozwojem inżynierii materiałowej stworzona baza materiałowa wymaga stałych uzupełnień. W tym celu analizie porównawczej, pod względem odporności na zużywanie ścierne, poddano kolejne dwa gatunki należące do tej grupy stali – Brinar 400 i Brinar 500, których właściwości odniesiono do konkurencyjnych stali Hardox 400 i Hardox 500. Badania odporności na zużywanie ścierne tych stali zrealizowano w warunkach laboratoryjnych za pomocą tribotestera T-07. Dodatkowo, w celu zidentyfikowana głównych mechanizmów zużywania, za pomocą elektronowego mikroskopu skaningowego (SEM) zostały przeprowadzone badania wyeksploatowanych powierzchni próbek analizowanych stali.

DOI: 10.5604/01.3001.0010.6261

Plik artykułu:

2017-08-23-Tribo-17v48n2_p007_016.pdf

Publikacja:

2/2017

Strony:

007 - 016
Roczniki do 2012 roku.

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.