TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Czasopismo

ARTYKUŁ:

Magdalena NIEMCZEWSKA-WÓJCIK
COINCIDENCE OF THE TECHNOLOGY AND THE SURFACE TOPOGRAPHY OF SPHERICAL ELEMENTS OCCURING DURING MACHINING PROCESS OF HIGH PRECISION (KOINCYDENCJA TECHNOLOGII I TOPOGRAFII POWIERZCHNI ELEMENTÓW SFERYCZNYCH ...)

The paper presents issues concerning the surface layer and the changes in surface topography with respect to spherical elements at the subsequent stages of manufacturing process. Special attention was paid to the forming of surface topography in precision machining processes (preliminary grinding, precision grinding, lapping with polishing). The subjects of research and analysis were spherical elements made of a biomaterial, i.e. titanium alloy (Ti-6.5Al-1.3Si-2Zr). The surfaces of the studied components shaped during the subsequent operations of abrasive machining processes were measured using a coordinate measurement machine (CMM) and a white light interferometer (WLI). Based on the obtained results, the changes in the surface topography of metallic spherical elements brought about during the subsequent operations of precision machining processes were assessed. In addition to this, functional properties of these surfaces were identified.

W pracy przedstawiono zagadnienia dotyczące warstwy wierzchniej oraz  zmian topografii powierzchni elementów sferycznych podczas kolejnych etapów procesu wytwarzania. Szczególną uwagę zwrócono na kształtowanie topografii powierzchni  w obróbce precyzyjnej (szlifowanie wstępne, szlifowanie precyzyjne, docieranie z polerowaniem). Przedmiotem badań oraz analiz były elementy o zarysie sferycznym wykonane z  biomateriału – stopu tytanu (Ti-6.5Al-1.3Si-2Zr). Powierzchnie elementów ukształtowane w kolejnych etapach procesu obróbki ściernej zostały zbadane z wykorzystaniem współrzędnościowej maszyny pomiarowej (Coordinate Measurement Machine – CMM) oraz interferometru optycznego (White Light Intereferometry – WLI). Na podstawie otrzymanych wyników oceniono proces zmian topografii powierzchni metalowych elementów sferycznych podczas kolejnych etapów procesu obróbki precyzyjnej oraz określono potencjalne właściwości użytkowe tych powierzchni.

DOI: 10.5604/01.3001.0010.6909

 

 

 

Plik artykułu:

2016-12-16-Tribo-16v47n6_p083_094.pdf

Publikacja:

6/2016

Strony:

083 - 094
Roczniki do 2012 roku.

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.