TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Czasopismo

ARTYKUŁ:

Justyna ZORN, Michał WASILCZUK
THE EFFECT OF THE EXPOSURE-IN-OIL ON THE CONTACT ANGLE OF THE POLYMERS FORMING SLIDING LAYERS IN HYDRODYNAMIC BEARINGS (WPŁYW EKSPOZYCJI W OLEJU NA KĄT ZWILŻANIA POLIMERÓW STOSOWANYCH NA WARSTWY ŚLIZGOWE W ŁOŻYSKACH HYDRODYNAMICZNYCH)

Polymers used as the sliding layers of hydrodynamic thrust bearings are typically thermoplastics characterized by relatively high values of contact angles when compared with metals. Metals, including Babbitt, or other bearing alloys, are characterized by low values of the contact angles. The lower the angle, the better the surface is wetted. Plastics used in tribological pairs to ensure a lower coefficient of friction, that is, for example, polytetrafluoroethylene (PTFE) or its composites, have several times higher contact angles compared to the bearing alloys. The research described below shows the effect of the exposure-in-oil contact angle of the polymer layer applied on a hydrodynamic sliding bearing. The conducted study showed the beneficial effects of oil on the reduction of the contact angle.

 

Polimery stosowane jako warstwy ślizgowe w hydrodynamicznych łoży-skach wzdłużnych to zazwyczaj tworzywa termoplastyczne charakteryzujące się relatywnie wysokimi wartościami kątów zwilżania w porównaniu z metalami. Metale, w tym również Babbitt czy inne stopy łożyskowe, cechują niskie wartości kątów zwilżania. Im niższy kąt, tym powierzchnia lepiej się zwilża. Tworzywa sztuczne wykorzystywane w węzłach tribologicznych mających zapewnić jak niższy współczynnik tarcia, czyli na przykład politetra-fluoroetylen lub jego kompozyty cechują kilkukrotnie wyższe wartości kątów zwilżania w porównaniu ze stopami łożyskowymi. W opisanym poniżej badaniu przedstawiono wpływ ekspozycji w oleju na kąt zwilżania polimerów stosowanych na warstwy ślizgowe w łożyskach hydrodynamicznych. Przeprowadzone badanie pokazało korzystny wpływ oleju na obniżenie kąta zwilżania.

DOI: 10.5604/01.3001.0010.6702

 

 

Plik artykułu:

2016-09-12-Tribo_16v47n5_219_227.pdf

Publikacja:

5/2016

Strony:

219 - 227
Roczniki do 2012 roku.

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.