TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Czasopismo

ARTYKUŁ:

Jerzy NAPIÓRKOWSKI, Łukasz KONAT, Krzysztof LIGIER
THE STRUCTURAL PROPERTIES AND RESISTANCE TO ABRASIVE WEAR IN SOIL OF CREUSABRO STEEL (WŁAŚCIWOŚCI STRUKTURALNE I ODPORNOŚĆ NA ZUŻYWANIE W WARUNKACH GLEBOWEJ MASY ŚCIERNEJ STALI CREUSABRO)

The paper presents the results of abrasive wear resistance tests on Creusabro 4800 and Creusabro 8000 steel. The results obtained for laboratory samples were referred to the structure of the examined types of steel and to the basic indicators characterising their mechanical properties. As a result of the conducted tests, which used the methods of light and scanning microscopy, it has been concluded that, in its delivered condition Creusabro, steel exhibits a complex type of structure, characteristic for steel with the “TRIP effect.” The identified type of structure indicates a precisely adjusted chemical composition and the use of specialised heat treatment and forming processes in the production process of those materials. The abrasive wear resistance tests conducted by means of the “spinning bowl” method in real soil masses, i.e. light soil (loamy sand), medium soil (light till) and heavy soil (normal till), as well as the conducted measurements of hardness, have proven the strict dependence of the obtained indicators of abrasive wear resistance on the phase structure and on the status of the heat treatment of the tested steel. The results of abrasive wear resistance tests for Creusabro steel were referred to 38GSA steel in a normalised condition for comparison.

 

 

W pracy przedstawiono wyniki badań odporności na zużywanie ścierne stali Creusabro 4800 i Creusabro 8000. Uzyskane wyniki prób laboratoryjnych odniesiono do budowy strukturalnej badanych stali oraz do podstawowych wskaźników charakteryzujących ich własności mechaniczne. W wyniku przeprowadzonych badań z wykorzystaniem metod mikroskopii świetlnej i skaningowej stwierdzono, iż w stanie dostarczenia stale Creusabro posiadają złożony typ budowy strukturalnej charakterystyczny dla stali z tzw. efektem TRIP. Zidentyfikowany rodzaj budowy wskazuje na precyzyjnie dobrany skład chemiczny oraz zastosowanie w procesie wytwarzania tych materiałów specjalistycznych zabiegów obróbki cieplno- plastycznej. Zrealizowane próby odporności na zużywanie ścierne metodą „wirującej misy” w rzeczywistych masach glebowych, tj. gleba lekka (piasek gliniasty), gleba średnia (glina lekka) oraz gleba ciężka (glina zwykła), a także przeprowadzone pomiary twardości wykazały ścisłą zależność uzyskanych wskaźników odporności na zużywanie ścierne od budowy fazowej oraz od stanu obróbki cieplnej badanych stali. Wyniki badań odporności na zużywanie ścierne stali Creusabro zostały odniesione porównawczo do stali 38GSA w stanie normalizowanym.

Plik artykułu:

2016-09-12-Tribo_16v47n5_105_119.pdf

Publikacja:

5/2016

Strony:

105 - 119
Roczniki do 2012 roku.

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.