TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Czasopismo

ARTYKUŁ:

Stanisław ADAMCZAK, Łukasz GORYCKI, Włodzimierz MAKIEŁA
THE ANALYSIS OF THE IMPACT OF THE DESIGN PARAMETERS ON THE FRICTION TORQUE IN BALL BEARINGS (ANALIZA WPŁYWU WYBRANYCH PARAMETRÓW KONSTRUKCYJNYCH ŁOŻYSK TOCZNYCH NA ICH MOMENT OPOROWY)

One of the many factors influencing the frictional moment in the bearings are construction parameters. These parameters include curvature ratio (the ratio of the radius of the track to the diameter of the ball) and the accuracy of the track shape. Although these factors influence the frictional moment, they are not included in the model used to determine the theoretical frictional moment. In this article, an analysis was carried out to determine the quantitative impact of the curvature ratio at the frictional moment in ball bearings. In order to determine the quantitative effects of this parameter, a linear regression analysis was carried out on five groups of bearings and under five measuring parameters (the rotational speed, the radial and axial load and curvature ratio of the inner and outer ring).

 

Wśród wielu czynników, które mają wpływ na moment oporowy w łożyskach są parametry konstrukcyjne. Do tych parametrów zaliczamy: współczynnik opasania (stosunek promienia bieżni do średnicy kulki) oraz dokładność wykonania bieżni. Chociaż są to czynniki mające wpływ na moment oporowy, nie są one uwzględniane we wzorach stosowanych do wyznaczenia teoretycznego momentu oporowego. W niniejszym artykule przeprowadzono analizę mającą na celu wyznaczenie ilościowego wpływu współczynnika opasania na moment oporowy w łożyskach tocznych. W celu ustalenia ilościowego wpływu tego parametru przeprowadzono analizę regresji liniowej na pięciu grupach łożysk, przy pięciu zadanych parametrach pomiarowych (prędkości obrotowej, obciążeniu promieniowym i osiowym oraz współczynniku opasania wewnętrznego i zewnętrznego pierścienia).

DOI: 10.5604/01.3001.0010.6577

Plik artykułu:

2016-09-12-Tribo_16v47n5_011_019.pdf

Publikacja:

5/2016

Strony:

011 - 019
Roczniki do 2012 roku.

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.