TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Czasopismo

ARTYKUŁ:

Dariusz LEPIARCZYK, Wacław GAWĘDZKI, Jerzy TARNOWSKI
THERMAL ANALYSIS OF THE FRICTION PROCESS OF SLIDING BEARINGS USING A STATISTICAL APPROACH (TERMICZNA ANALIZA PROCESU TARCIA ŁOŻYSK ŚLIZGOWYCH W UJĘCIU STATYSTYCZNYM)

During the friction processes in a sliding bearing complex, phenomena occur that are included amongst the most difficult and complex problems in tribological studies. Therefore, there is a need for a systematic application of modern diagnostic methods and statistical tools to correctly interpret the operating status of the sliding bearing. The use of these tools is designed to ensure proper operational functioning of the tribological system. The paper presents the test results in the form of thermograms and their subsequent processing with the use of statistical tools. The tests were performed on a laboratory stand with the bearing operating in the presence of a lubricant and with the bearing operating in conditions of technical dry friction. FLIR ResearchIR and STATISTICA software were used for the analysis of the temperature distribution. Final remarks contain the conclusions of the research and recommendations for further study.

  

W procesie tarcia w łożysku ślizgowym zachodzą złożone zjawiska, które zalicza się do najbardziej trudnych i skomplikowanych w badaniach tribologicznych. Dlatego też istnieje potrzeba systematycznego stosowania nowoczesnych metod diagnostycznych i narzędzi statystycznych w interpretacji poprawnego stanu pracy łożyska ślizgowego. Wykorzystanie tych narzędzi ma na celu zapewnienie poprawnej pracy układu tribologicznego w warunkach eksploatacyjnych. W artykule przedstawiono wyniki badań w postaci termogramów oraz ich opracowanie z wykorzystaniem narzędzi statystycznych. Badania wykonano na stanowisku laboratoryjnym dla łożyska pracującego w obecności środka smarnego oraz dla łożyska pracującego w warunkach tarcia technicznie suchego. Do analizy rozkładu temperatur wykorzystano program komputerowy FLIR ResearchIR i STATISTICA. W opracowaniu sprecyzowano również wnioski i wyznaczono dalszy obszar prac.

DOI: 10.5604/01.3001.0010.6991

Plik artykułu:

2016-09-06-Tribo_16v47n4_157_166.pdf

Publikacja:

4/2016

Strony:

157 - 166
Roczniki do 2012 roku.

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.