TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Czasopismo

ARTYKUŁ:

Henryk BĄKOWSKI
COMPUTER AIDED ANALYSIS OF WEAR OF THE SURFACE LAYER WITH A PEARLITIC STRUCTURE USING AN AMSLER STAND (KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ANALIZY ZUŻYCIA WARSTWY WIERZCHNIEJ O STRUKTURZE PERLITYCZNEJ NA STANOWISKU AMSLERA)

The paper presents laboratory research results of the samples made of heat treated pearlitic rail steel. The tests were performed on an Amsler stand. The surface layer of metallographic specimens after sliding in various operational conditions is presented. The surface layer changed due to ratchetting where significant impact of various operational factors was observed. Simulation studies with the application of a finite element method (MES) followed. Each separate zone of the surface layer was reflected by the CAD system. Based on theoretical models, each individual zone was prescribed certain properties in order to specify the boundary conditions essential for numerical calculations to be performed. The obtained results made it possible to determine the zones particularly exposed to wear as well as the distribution of stress and deformation that enabled the determination of the depth of the retention of maximal values mentioned above.

 

W pracy przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych na stanowisku Amslera próbek wykonanych ze stali szynowej bez obróbki cieplnej o strukturze perlitycznej. Zaprezentowano warstwę wierzchnią zgładów metalograficznych po współpracy w różnych warunkach eksploatacji. Warstwa wierzchnia uległa zmianie na skutek zjawiska ratchettingu poprzez oddziaływanie różnych czynników eksploatacyjnych. Następnie posłużono się badaniami symulacyjnymi ze pomocą metody elementów skończonych (MES). Odzwierciedlono poszczególne strefy warstwy wierzchniej za pomocą systemu CAD. W oparciu o modele teoretyczne nadano poszczególnym strefom właściwości, aby określić warunki brzegowe niezbędne do przeprowadzenia obliczeń numerycznych. Uzyskane wyniki pozwoliły na określenie miejsc szczególnie narażonych na zużycie oraz rozkłady naprężeń i odkształceń umożliwiające wyznaczenie głębokości zalegania maksymalnych ww. wartości.

DOI: 10.5604/01.3001.0010.6972

Plik artykułu:

2016-09-06-Tribo_16v47n4_009_020.pdf

Publikacja:

4/2016

Strony:

009 - 020
Roczniki do 2012 roku.

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.