TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Czasopismo

ARTYKUŁ:

Jan SENATORSKI, Jan TACIKOWSKI, Paweł MĄCZYŃSKI
DIFFUSION LAYERS FORMED ON STEEL AND THEIR WEAR BEHAVIOUR (WARSTWY DYFUZYJNE WYTWORZONE NA STALI I ICH WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNE)

The article presents the results of investigations of wear resistance by friction, employing the “3 cylinder-cone” method, of selected structural and tool steels, subjected to given thermo-chemical treatment, i.e. boriding, carburizing, nitriding and chromizing. It was observed that a proportionality exists between their wear resistance and the value of surface unit loading. Moreover, the friction-wear properties of these layers exhibited certain differences, dependent on their microstructure and chemistry.

 

W artykule przedstawiono wyniki badań odporności na zużycie przez tarcie metodą: „3 wałeczki – stożek” wybranych stali konstrukcyjnych i narzędziowych poddanych określonej obróbce cieplno – chemicznej tj. borowaniu, nawęglaniu, azotowaniu i chromowaniu. Zauważono wprost proporcjonalną zależność ich odporności na zużycie od wartości nacisków powierzchniowych. Ponadto właściwości tarciowo – zużyciowe tych warstw wykazały pewne różnice zależne od ich struktury i budowy.

DOI: 10.5604/01.3001.0010.7302

Plik artykułu:

2016-09-02-Tribo_16v47n3_161_169.pdf

Publikacja:

3/2016

Strony:

161 - 169
Roczniki do 2012 roku.

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.