TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Czasopismo

ARTYKUŁ:

Adrian BARYLSKI, Krzysztof ANIOŁEK, Michał DWORAK
THE INFLUENCE OF SOLUTION TREATMENT ON THE STRUCTURE AND MECHANICAL AND TRIBOLOGICAL PROPERTIES OF MAGNESIUM ALLOY WE54 (WPŁYW PROCESU PRZESYCANIA NA STRUKTURĘ ORAZ WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE I TRIBOLOGICZNE STOPU MAGNEZU WE54)

The paper presents the influence of solution treatment on the mechanical and tribological properties of the WE54 magnesium alloy. The investigated alloy was solution treated at a temperature of 545oC for 8 hours and cooled in ice water (0oC), in room temperature water (20oC), and in hot water (95oC). Depending on the applied solution treatment parameters, a diversified decrease in hardness and Young's modulus was obtained. The lowest values of hardness H and modulus E were obtained when cooling in ice water. Abrasive wear of alloy WE54 was tested using a ball-on-disc tribometer (with a ZrO2 ball). The tests have shown more than a threefold reduction in the volumetric wear and a twofold reduction in the linear wear, as well as favourable changes of the friction coefficient (a 20 % decrease) as compared to the material in the as-received condition.

 

W pracy przedstawiono wpływ przesycania na właściwości mechaniczne i tribologiczne stopu magnezu WE54. Badany stop przesycano w temperaturze 545oC, w czasie 8 h, z chłodzeniem w wodzie z lodem (0oC), w wodzie o temperaturze pokojowej (20oC) i w wodzie gorącej (95oC). W zależności od zastosowanych parametrów procesu przesycania uzyskano zróżnicowany spadek twardości oraz modułu Younga. Najmniejsze wartości twardości H i modułu E uzyskano przy zastosowaniu chłodzenia w wodzie z lodem. Badania zużycia ściernego stopu WE54 przeprowadzono na tribometrze o skojarzeniu kula (ZrO2) – tarcza. Wykazano ponad 3-krotne ograniczenie zużycia objętościowego i 2-krotne zmniejszenie zużycia liniowego, korzystne zmiany odnotowano także w przypadku współczynnika tarcia (spadek o 20%) w stosunku do materiału w stanie dostawy.

DOI: 10.5604/01.3001.0010.7289

Plik artykułu:

2016-09-02-Tribo_16v47n3_019_028.pdf

Publikacja:

3/2016

Strony:

019 - 028
Roczniki do 2012 roku.

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.