TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Czasopismo

ARTYKUŁ:

Maciej SZLICHTING, Dariusz M. BIELIŃSKI, Jacek GRAMS, Zbigniew PĘDZICH
THE INFLUENCE OF THE KIND OF COMPOSITE FRICTION MATERIAL ON MORPHOLOGY AND COMPOSITION OF ITS SURFACE LAYER AND TRIBOLOGICAL PROPERTIES (WPŁYW RODZAJU KOMPOZYTOWEGO MATERIAŁU CIERNEGO NA MORFOLOGIĘ I SKŁAD JEGO WARSTWY WIERZCHNIEJ)

The paper presents the characteristics of materials currently used in the construction of brake pads for passenger cars, taking into account their advantages and disadvantages. Based on this, taking into account the expectations of clients and the latest achievements in the field of polimer composites engineering and tribochemistry, the perspectives for the development of friction materials have been proposed. The discussion is illustrated by the author’s study results concerning the analysis of the morphology and chemical composition of the surface of representative groups of brake pad materials. Braking test characteristics and the mechanism of the friction of the studied composites have been interpreted from the point of view of changes observed in the microstructure and chemical composition of their surface. They are related to earlier investigations by the authors devoted to the tribochemical modification of components of a polymer-metal friction pair.

 

Praca przedstawia charakterystykę materiałów stosowanych aktualnie w budowie okładzin hamulcowych samochodów osobowych, zwracając uwagę na ich wady i zalety. Na tym tle, kierując się oczekiwaniami ze strony klientów oraz biorąc pod uwagę najnowsze osiągnięcia w obszarze inżynierii kompozytów polimerowych i trybochemii, zaproponowano perspektywy postępu w obszarze materiałów ciernych. Rozważania zostały zilustrowane wynikami badań własnych dotyczących analizy morfologii i składu chemicznego powierzchni reprezentatywnych grup materiałów okładzin hamulcowych. Charakterystyki hamowania oraz mechanizm tarcia badanych kompozytów zostały zinterpretowane z punktu widzenia zmian zaobserwowanych w mikrostrukturze i składzie chemicznym ich powierzchni. Nawiązują one do wcześniejszych badań autorów związanych z tribochemiczną modyfikacją elementów węzła ciernego polimer-metal.

DOI: 10.5604/01.3001.0010.7572

Plik artykułu:

2016-08-16-Tribo_16v47n2_p121_144.pdf

Publikacja:

2/2016

Strony:

121 - 144
Roczniki do 2012 roku.

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.