TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Czasopismo

ARTYKUŁ:

Adrian BARYLSKI, Joanna MASZYBROCKA
WPŁYW WZROSTU GĘSTOŚCI USIECIOWANIA NA WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE I TRIBOLOGICZNE POLIMERU GUR 1050 DLA ENDOPROTEZOPLASTYKI KSZTAŁTOWANEGO PRZEZ NAPROMIENIOWANIE I ODKSZTAŁCENIE PLASTYCZNE

W celu zwiększenia odporności polietylenu GUR 1050 na odkształcenie plastyczne i zużycie ścierne przeprowadzono modyfikację radiacyjną z późniejszym odksztalceniem plastycznym. Stosowano napromieniowanie elektronami o dawce 26-156 kGy i odkształcenie plastyczne o wartości ef =0,2.Ze wzrostem dawki napromieniowania odnotowano znaczne zwiększenie gęstości usieciowania polimeru. Stwierdzono równocześnie, że występuje ścisły związek pomiędzy gęstością usieciowania, a właściwościami mechanicznymi i tribologicznymi badanego polimeru. Potwierdzenie stanowi mniejsza wartość zużycia tribologicznego GUR 1050.Testy tribologiczne przeprowadzone na testerach T-05 i T-01 dowodzą, że wzrost gęstości usieciowania po napromieniowaniu strumieniem elektronów i po odkształceniu plastycznym polimeru powoduje 13-krotne obniżenie intensywności zużycia liniowego i 6-krotne obniżenie intensywności zużycia masowego w stosunku do polietylenów niemodyfikowanych.Uzyskane wyniki dowodzą skuteczności stosowanej technologii kształtowania polimeru, która rokuje możliwość wydłużenia czasu użytkowania panewek endoprotez.

Plik artykułu:

2014-12-04-Tribo_14v_45n2_p009_017.pdf

Publikacja:

2/2014

Strony:

009 - 017
Roczniki do 2012 roku.

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.