TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Czasopismo

ARTYKUŁ:

Bazyli KRUPICZ, Wojciech TARASIUK
WPŁYW SIŁ TARCIA NA WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW OTRZYMANYCH POPRZEZ ZAGĘSZCZANIE MATERIAŁÓW SYPKICH

W pracy dokonano analizy rozkładu sił tarcia w zagęszczanym ośrodku sypkim. Zagęszczaniu poddawano mieszankę wapienno-piaskową. Dla niej określono rozkład nacisków pτ(z) na ścianki boczne formy wywołane siłami tarcia i ciśnieniem prasowania p(z). Do opisu ciśnienia prasowania zastosowano model tarcia Amontonsa-Coulomba. Zdefiniowano nowy współczynnik prasowania ψ = . Określono wpływ sił tarcia na właściwości otrzymanego wyrobu. Zmniejszającym się naciskom bocznym odpowiadała większa nasiąkliwość, mniejsza gęstość i wytrzymałość wyrobu na ściskanie.

Plik artykułu:

2015-09-21-Tribo_15v46n4_087_095.pdf

Publikacja:

4/2015

Strony:

087 - 095
Roczniki do 2012 roku.

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.