TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Czasopismo

ARTYKUŁ:

Stanisław KRAWIEC, Michał KRAWIEC., Tadeusz LEŚNIEWSKI
WPŁYW DODATKÓW USZLACHETNIAJĄCYCH W SMARZE PLASTYCZNYM NA EFEKTYWNOŚĆ SMAROWANIA JEGO KOMPOZYCJAMI Z PTFE , Cu

W artykule przedstawiono wyniki badań doświadczalnych nad wpływem dodatków uszlachetniających  w smarze plastycznym, na efektywność smarowania (stalowych węzłów ślizgowych) jego kompozycjami z napełniaczem- proszkiem PTFE (policzterofluoroetylenu) lub miedzi. Analizie poddano kompozycje smarowe utworzone na bazie smaru plastycznego litowego 1S z dodatkami uszlachetniającymi  - adhezyjnym, antykorozyjnym i antyutleniającym (smar handlowy) oraz kompozycje z tym samym smarem tylko bez dodatków uszlachetniających. Badano kompozycje zawierające 1 i 6% wagowo jednego z przyjętych napełniaczy. Właściwości smarne utworzonych kompozycji oceniano na podstawie eksperymentu tribologicznego przeprowadzonego na aparacie czterokulowym zgodnie z wytycznymi normy PN-76/C-04147.  Efektywność analizowanych smarów  oceniano według trzech wielkości kryterialnych, tj. zużycia kulek d, obciążenia zespawania Fz oraz  granicznego obciążenia zużycia Goz. Wyniki eksperymentu zostały opracowane statystycznie przy poziomie ufności 95%, stosując test t-Studenta. Uzyskane wyniki badań przedstawiono graficznie. Pozwalają one dokonać oceny jakościowej wpływu składu smaru plastycznego 1S na poprawę efektywności smarowania kompozycji smar plastyczny- napełniacz w zastosowaniu do stalowych węzłów ślizgowych działających przy tarciu mieszanym.

 

Plik artykułu:

2014-12-03-Tribo-14v45n3_p109-118.pdf

Publikacja:

3/2014

Strony:

109 - 118
Roczniki do 2012 roku.

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.