TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Czasopismo

ARTYKUŁ:

Marian Włodzimierz SUŁEK, Tomasz WASILEWSKI, Marta OGORZAŁEK, Anna BĄK, Przemysław SKRZEK, Juliusz PERNAK, Filip WALKIEWICZ
WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNE WYBRANYCH CIECZY JONOWYCH W SKOJARZENIACH MATERIAŁOWYCH: STAL–PA6 I STAL–PMMA

Jednym z kierunków poszukiwań nowych baz substancji smarowych lub dodatków do baz są ciecze jonowe. Rekomendowane są one jako należące do tzw. „zielonej chemii”. Ciecze te osiągają temperaturę topnienia rzędu „temperatur pokojowych”.W pracy przedstawiono wyniki badań tribologicznych w skojarzeniu: stalowa kulka–tarcza wykonana alternatywnie z: poliamidu 6 oraz polimetakrylanu (Tester T-11). Wyznaczono współczynnik tarcia i profile zużycia w warunkach tarcia suchego i w obecności: wody, oleju parafinowego oraz dwóch rodzajów cieczy jonowych. Stwierdzono, że ciecze jonowe charakteryzują się niskimi oporami ruchu i zużyciem porównywalnymi z olejem parafinowym, który jest stosowany jako standardowa baza. W związku z tym można postulować, że ciecze jonowe mogą być traktowane jako nowy rodzaj bazy substancji smarowych.

o przeciwdziałania zacieraniu niż na obniżenie oporów ruchu i zużycia.

 

ującymi tarcie a udziałem procentowym biododatków w oleju napędowym. Wykazano, że już przy 10% udziale dodatku mieszaniny FAME z oleju rzepakowego z FAME z oleju słonecznikowego w stosunku 1:1 w oleju napędowym, współczynnik tarcia maleje o ok. 30%, a zużycie zmniejsza się prawie dwukrotnie względem oleju napędowego, co może być wynikiem wzrostu trwałości filmu smarnego.

 

 

 

Plik artykułu:

2015-07-02-trybolog-4-09-s-215-222.pdf

Publikacja:

4/2009

Strony:

215 - 222
Roczniki do 2012 roku.

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.