TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Czasopismo

ARTYKUŁ:

Zbigniew PAWELEC
CHARAKTERYSTYKI TRIBOLOGICZNE KOMPOZYTÓW POLIMEROWYCH W RUCHU POSUWISTO – ZWROTNYM

W artykule przedstawiono charakterystyki tribologiczne kompozytów polimerowych, w ruchu posuwisto - zwrotnym, przeznaczonych do regeneracji suportów obrabiarek skrawających. Osnową kompozytów jest chemoutwardzalna żywica epoksydowa, podstawowym napełniaczem proszek żelaza, a modyfikatorami właściwości tribologicznych smary stałe o spójności anizotropowej: grafit i dwusiarczek molibdenu. Na podstawie wstępnych wyników badań właściwości mechanicznych, współczynnika tarcia spoczynkowego oraz efektu stick – slip wytypowano serię kompozytów o najlepszych właściwościach do badań tarciowo - zużyciowych. Odporność kompozytów na zużycie tribologiczne wyznaczono z użyciem  testera T – 17. Badania przeprowadzono w następujących warunkach: obciążenie 100 N, częstotliwość 1 Hz, amplituda 25 mm, liczba cykli 20 000, przy smarowaniu olejem maszynowym. W tych samych warunkach wyznaczono również charakterystyki tribologiczne skojarzenia: stal – stal. Dla identyfikacji mechanizmów zużywania kompozytu przeprowadzono obserwację powierzchni tarcia z wykorzystaniem skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM) oraz wykonano pomiary struktury geometrycznej powierzchni. Określono wpływ smarów stałych na zużycie skojarzenia kompozyt – stal. Analiza otrzymanych wyników badań wykazała istotny wpływ rodzaju i udziału wagowego zastosowanych dodatków smarnych na odporność na zużycie kompozytów polimerowych. Najlepsze efekty w zakresie zwiększenia ich odporności na zużycie uzyskano stosując binarny zestaw dodatków smarowych.

 

Plik artykułu:

2014-12-03-Tribo-14v45n3_p153-166.pdf

Publikacja:

3/2014

Strony:

153 - 166
Roczniki do 2012 roku.

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.