TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Czasopismo

ARTYKUŁ:

Magdalena NIEMCZEWSKA-WÓJCIK
BADANIA STRUKTURY GEOMETRYCZNEJ POWIERZCHNI CERAMICZNYCH ELEMENTÓW TRĄCYCH ENDOPROTZY STAWU BIODROWEGO

W referacie przedstawiono zasady kształtowania struktury geometrycznej powierzchni elementów endoprotez (głów) wykonanych z mono- i polikrystalicznych materiałów ceramicznych. Przytoczono wymagania odnoszące się do biomateriałów, elementów endoprotezy stawu biodrowego oraz przeprowadzania badań struktury geometrycznej ich powierzchni (błąd kształtu i chropowatość). Uzyskane wyniki pomiarów błędów kształtu (odchyłki okrągłości) oraz chropowatości poddano analizie, na podstawie której wysunięto wnioski dotyczące kształtowania głów endoprotez stawu biodrowego.

Plik artykułu:

2015-07-01-trybologia_nr_2_09_s_107-118_internet.pdf

Publikacja:

2/2009

Strony:

107 - 118
Roczniki do 2012 roku.

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.