TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Czasopismo

ARTYKUŁ:

Javier A. ORTEGA-SÁENZ, Marco A.L. HERNANDEZ-RODRIGUEZ, Remigiusz MICHALCZEWSKI, Jerzy SMOLIK, Marian SZCZEREK
WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE POWŁOK PVD OSADZANYCH NA AZOTOWANYM STOPIE CoCrMo

Artykuł dotyczy oceny mechanicznych właściwości kompozytu warstwa azotowana/powłoka PVD utworzonego na stopie ortopedycznym CoCrMo stosowanym w aplikacjach biotribologicznych. Przeprowadzono optymalizację procesu azotowania dla potencjału azotowego wynoszącego (p(N2/H2) = 1,0, 1,5, 2,0, 2,5 i 3,0). Dla uzyskanych warstw azotowanych wykonano pomiary modułu elastyczności i nanotwardości. W celu oceny grubości i jednorodności uzyskanych warstw wykonano obserwacje mikroskopowe (SEM) przekrojów poprzecznych. Zmiany chropowatości powierzchni zostały ocenione za pomcą stereometrycznych parametrów mierzonych z wykorzystaniem mikroskopii sił atomowych (AFM), natomiast zmiany składu fazowego za pomocą dyfrakcji rentgenowskiej (XRD). Uzyskane wyniki wskazały, że najkorzystniejsze właściwości warstwy wierzchniej uzyskano dla potencjału p(N2/H2), wynoszącego 2,5. Dokonano oceny wpływu azotowania podłoża na adhezję powłoki CrN oraz (TiN/CrN)x3 osadzanych metodą PAPVD z wykorzystaniem technik AFM, nanotwardościomierza, SEM oraz scratchtestu.  Wykazano, że technologia duplex stosowana do ortopedycznego stopu CoCrMo pozwala na znaczne zwiększenie adhezji powłok PAPVD oraz poprawę jego właściwości przeciwzużyciowych.

 

 

Plik artykułu:

2015-06-25-tribol_3_s_173_186.pdf

Publikacja:

3/2010

Strony:

173 - 186
Roczniki do 2012 roku.

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.