TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Czasopismo

ARTYKUŁ:

Jarosław MOLENDA, Milena BRZÓZEK
BADANIA NAD ZASTOSOWANIEM CIĄGŁEGO POMIARU KONSYSTENCJI DO IDENTYFIKACJI EFEKTU RELAKSACJI NAPRĘŻEŃ W MIKROSTRUKTURZE SMARÓW PLASTYCZNYCH

W artykule krótko omówiono budowę smarów plastycznych i wskazano na szczególny wpływ oddziaływań międzymolekularnych na stabilność mikrostruktury kompozycji smarowej. Zaproponowano modyfikację dotychczasowej normatywnej procedury pomiaru konsystencji smarów plastycznych, polegającą na wprowadzeniu ciągłej rejestracji wartości penetracji badanego produktu z zastosowaniem techniki triangulacji laserowej. Rezultatem takiego pomiaru jest krzywa penetracji przedstawiająca zmiany wartości liczby penetracji w czasie badania. Przeprowadzone wstępne testy wskazują, że modyfikacja taka umożliwia obserwację stabilności mikrostruktury smaru podczas działania na nią naprężeń, związanych z zagłębianiem się stożka pomiarowego. Artykuł zawiera analizę obserwowanych fluktuacji krzywych penetracji, które mogą być efektem relaksacji naprężeń w strukturze smarów plastycznych. Podjęto także próbę określenia średnich czasów oraz wartości efektów relaksacyjnych dla smarów plastycznych. Stwierdzono, iż zastosowanie ciągłej rejestracji położenia stożka pomiarowego pozwala na rozszerzenie informatywności uzyskiwanych wyników pomiaru penetracji.

Plik artykułu:

2015-06-25-Tribo-11v42n3_p105-118.pdf

Publikacja:

3/2011

Strony:

105 - 118
Roczniki do 2012 roku.

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.