TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Czasopismo

ARTYKUŁ:

Monika MAKOWSKA, Anna MATUSZEWSKA, Marian GRĄDKOWSKI
MIGRACJA PIERWIASTKÓW AKTYWNYCH TRIBOLOGICZNIE Z OLEJU SMAROWEGO DO MATERIAŁU WĘZŁA TARCIA

Zbadano skład chemiczny warstwy wierzchniej roboczych powierzchni tarcia, po testach tribologicznych przeprowadzonych za pomocą aparatu czterokulowego, z zastosowaniem mikroanalizy rentgenowskiej (SEM/EDS) oraz rentgenowskiej spektroskopii fotoelektronów (XPS). Do smarowania węzła tarcia zastosowano olej podstawowy SAE 30/95, zawierający 3% m/m dodatku smarnego na bazie dialkiloditiofosforanu cynku. Stwierdzono, że na skutek tarcia warstwa wierzchnia wzbogacana jest pierwiastkami aktywnymi tribologicznie pochodzącymi z dodatku (przede wszystkim siarką i w mniejszym stopniu fosforem), a także tlenem i węglem. Pierwiastki te migrowały w głąb materiału. Najwyższą tendencję w tym zakresie wykazywał tlen, mniejszą węgiel, a zdecydowanie najniższą – siarka i fosfor. Siarka dominowała w warstwie wierzchniej w postaci siarczków, zaś fosfor – w postaci fosforanów.

Plik artykułu:

2015-06-24-Tribo-11v42n4_p163-176.pdf

Publikacja:

4/2011

Strony:

163 - 176
Roczniki do 2012 roku.

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.