TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Czasopismo

ARTYKUŁ:

Wojciech NAPADŁEK, Agnieszka LABER
BADANIA WYBRANYCH WŁAŚCIWOŚCI WYSOKODYSPERSYJNYCH NAPOIN WYTWORZONYCH TECHNIKĄ LASEROWĄ PRZEZNACZONYCH NA ELEMENTY MASZYN O PODWYŻSZONEJ ODPORNOŚCI NA ZUŻYCIE W WARUNKACH TARCIA

W pracy przedstawiono wybrane wyniki badań laboratoryjnych w zakresie wytwarzania wysokodyspersyjnych napoin z nanodrutu proszkowego Castolin EnDOtec DO390N na stali kwasoodpornej 0H18N9 z wykorzystaniem techniki laserowej. Przedstawiono topografię powierzchni lica napoin dla wybranych parametrów obróbki laserowej. Ze względu na specyficzny skład chemiczny stali kwasoodpornej oraz materiału napoiny, a także duży szok termiczny, jaki powstał w procesie napawania laserowego stwierdzono liczne makro- i mikropęknięcia napoiny. Badania mikrostruktury wykazały wysokodyspersyjną mikro- i nanostrukturę, w której cząstki faz węglików (MC) o dużej objętości, węglików boru M23(BC) oraz borków M2B są rozmieszczone w drobnoziarnistej osnowie żelaza. Ze względu na kilkukrotneprzetapianie laserowe warstwy napoiny stwierdzono duże zróżnicowanie składu chemicznego w mikroobszarach oraz dużą niejednorodność mikrostruktury. Twardość powierzchni ww. napoiny wynosiła 68–72 HRC. Pomiary mikrotwardości w przekroju poprzecznym wykazały bardzo wysokie wartości wynoszące nawet 990–1100 HV0,1. Uzyskane wyniki nie są zadowalające ze względu na liczne mikropęknięcia, dlatego należy prowadzić dalsze badania laboratoryjne nad opracowaniem technologii mikroonapawania laserowego z użyciem nanodrutów proszkowych o małych średnicach (0,6–0,8 mm).

Plik artykułu:

2015-06-24-Tribol_5_2010_01_s021_036.pdf

Publikacja:

5/2010

Strony:

021 - 036
Roczniki do 2012 roku.

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.