TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Czasopismo

ARTYKUŁ:

Piotr KOSTENCKI, Tomasz STAWICKI
TEMPERATURA WARSTWY WIERZCHNIEJ ELEMENTÓW ROBOCZYCH NARZĘDZI ROLNICZYCH PRZEZNACZONYCH DO UPRAWY GLEBY. CZĘŚĆ I – OBIEKTY BADAŃ I WARUNKI ICH PRACY, KONTAKTOWE POMIARY TEMPERATURY

Podczas pracy elementów roboczych narzędzi rolniczych przeznaczonych do uprawy gleby występuje tarcie i zużywanie materiału tych elementów wywołane oddziaływaniem cząstek gleby. Procesy te są przyczyną zwiększenia temperatury elementów. Stosując pomiary kontaktowe, określano temperaturę lemieszy płużnych, dłut głębosza oraz redlic i skrzydeł łap kultywatora podczas ich użytkowania w glebie. Zwiększenie temperatury materiału elementów w mikroobszarach tarcia i zużywania może rzutować na procesy tribologiczne. Temperaturę mierzono w trzech miejscach powierzchni roboczej elementów (w przypadku lemieszy płużnych pomiary wykonywano dodatkowo w dwóch miejscach na powierzchni przeciwnej do powierzchni roboczej). Elementy pracowały w zróżnicowanych warunkach glebowych. W przypadku lemieszy płużnych pomiary przeprowadzono podczas orki wykonywanej w okresie letnim i jesiennym. Największą temperaturę (29,3÷36,0ºC) stwierdzono w przypadku lemieszy płużnych użytkowanych w okresie letnim, w glebie o małej wilgotności. W odniesieniu do temperatury gleby była ona od 5,5 do 12,2ºC, tj. od około 1,2 do 1,5 razy większa. W przypadku orki wykonywanej jesienią, kiedy gleba cechowała się niższą temperaturą i większą wilgotnością, temperatura lemieszy była mniejsza (19,9÷22,0ºC). W odniesieniu do temperatury gleby była ona od 2,8 do 4,9ºC, tj. od około 1,2 do 1,3 razy większa. W przypadku dłut głębosza temperatura materiału ich warstwy wierzchniej była wyrównana (około 23,5ºC) i od 9,9 do 10,9ºC, tj. około 1,8-krotnie większa od temperatury gleby. Najmniejszy przyrost temperatury stwierdzono dla redlic i skrzydeł łap kultywatora. W przypadku redlic zarejestrowana temperatura była o 2,0 i 2,2ºC, tj. nieco powyżej 1,1 razy większa w odniesieniu do temperatury gleby, a temperatura skrzydeł porównywalna z nią.

Plik artykułu:

2015-06-22-Tribo-15v46n2_p041-058.pdf

Publikacja:

2/2015

Strony:

041 - 058
Roczniki do 2012 roku.

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.