TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Czasopismo

ARTYKUŁ:

Michał KRAWIEC, Władysław CZUPRYK
WPŁYW STĘŻENIA NAPEŁNIACZA W SMARZE PLASTYCZNYM NA EFEKTYWNOŚĆ

W publikacji przedstawiono wyniki badań rozpoznawczych nad wpływem różnych napełniaczy (Bi2O3, Sb2O3, CuO, ZnO, TiO2) w wapniowym smarze plastycznym (Maszynowy 2) na efektywność smarowania stalowych skojarzeń ślizgowych. Badania tribologiczne przeprowadzono na aparacie czterokulowym. Analizie poddano kompozycje smarowe mające 4 i 10% wagowo każdego z przyjętych napełniaczy. Dla celów porównawczych wyznaczono charakterystyki tribologiczne Smaru Maszynowego 2 bez napełniacza. Efektywność analizowanych smarów oceniono według dwóch wielkości kryterialnych, tj.: granicznego obciążenia zatarcia Foz oraz granicznego nacisku zatarcia poz. Wyniki eksperymentu opracowano statystycznie na poziomie ufności 95%, stosując test t-Studenta. Stwierdzono, że dwutlenek tytanu, tlenek cynku i trójtlenek bizmutu są mało efektywnymi napełniaczami Smaru Maszynowego 2. Ponadto zaobserwowano, że zmiana stężenia tlenku miedzi lub trójtlenku antymonu z 4% do 10% powoduje zwiększenie efektywności smarowania.

 

Plik artykułu:

2015-08-11-Tribo-12v43n4_p099-106.pdf

Publikacja:

4/2012

Strony:

099 - 106
Roczniki do 2012 roku.

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.