TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Czasopismo

ARTYKUŁ:

Kasper GÓRNY, Arkadiusz STACHOWIAK, Przemysław TYCZEWSKi, Wiesław ZWIERZYCKI
LUBRICITY OF OIL-REFRIGERANT MI XTURES WITH R600A UNDER STARVED LUBRICATION CONDITIONS (WŁAŚCIWOŚCI SMARNE MIESZANIN OLEJÓW MINERALNYCH Z CZYNNIKIEM CHŁODNICZYM R600A W WARUNKACH SKĄPEGO SMAROWANIA)

In refrigeration nowadays, there is a dynamic return to the use of natural refrigerants such as hydrocarbons. These substances do not contain fluorine and chlorine, which contribute to the enlargement of the ozone hole and the greenhouse effect. Hydrocarbons, however, are substances from the A3 safety group (flammable) and are currently mainly used in low-capacity devices. The most commonly used refrigerant in this group is R600a (isobutene). In refrigeration compressors, a situation may occur where the amount of oil in friction nodes is insufficient. In this case, there may be poor lubrication conditions. A situation may also arise in which the lubricant in the friction areas runs out, and the lubrication of the friction nodes will be performed exclusively by the refrigerant. The article presents a concept of a test method allowing an assessment of lubricity properties of oils for refrigeration compressors in the mixture with a refrigerant in the conditions of poor lubrication and in the absence of lubrication with a lubricant. It also contains the results of wear tests that enable an evaluation of the lubricity properties of oil-refrigerant mixtures in the conditions of poor lubrication. The results were obtained for ecological, and recommended for a wider future use, R600a refrigerant with mineral oils. It is also indicated that it is possible to compare various refrigerants in the absence of lubricant and to replicate lubricity properties of oil-refrigerant mixtures in the conditions of poor lubrication and to apply the proposed method for the evaluation of different lubricants in use with a selected refrigerant.

 

Obecnie w chłodnictwie następuje dynamiczny powrót do stosowania naturalnych czynników chłodniczych takich jak węglowodory. Są to substancje niezawierające fluoru i chloru, które przyczyniają się do powiększania dziury ozonowej oraz efektu cieplarnianego. Węglowodory to jednak substancje z grupy bezpieczeństwa A3 (palne) i są obecnie głównie wykorzystywane w urządzeniach o małej wydajności. Najpowszechniej stosowanym czynnikiem chłodniczym w tej grupie urządzeń jest R600a (izobutan). W sprężarkach chłodniczych może wystąpić sytuacja, w której ilość oleju w węzłach tarcia jest niewystarczająca. Wówczas mogą wystąpić skąpe warunki smarowania. Może również zaistnieć sytuacja, w której środka smarnego zabraknie w obszarach tarcia, a smarowanie węzłów będzie realizowane tylko przez czynnik chłodniczy. W artykule przedstawiono koncepcję metody badań pozwalających na ocenę właściwości smarnych olejów do sprężarek chłodniczych w mieszaninie z czynnikiem chłodniczym w warunkach skąpego smarowania oraz braku smarowania środkiem smarnym. Umieszczono również wyniki badań zużyciowych pozwalających na ocenę właściwości smarnych mieszanin olej – czynnik chłodniczy w warunkach skąpego smarowania uzyskanych dla ekologicznego i wskazanego do szerszego stosowania w przyszłości czynnika chłodniczego R600a z olejami mineralnymi. Wskazano również na możliwości porównania między sobą różnych czynników chłodniczych podczas braku środka smarnego oraz odwzorowania właściwości smarnych mieszanin olej/czynnik chłodniczy w warunkach skąpego smarowania i wykorzystania proponowanej metody do oceny rożnych środków smarnych do zastosowania z wybranym czynnikiem chłodniczym.

Plik artykułu:

2018-09-07-Tribol_18v49n3_p043_050.pdf

Publikacja:

3/2018

Strony:

043 - 050
Roczniki do 2012 roku.

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.