TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Czasopismo

ARTYKUŁ:

RYSZARD CZARNY
RELATION BETWEEN SHEAR STRESS AND SHEARING TIME IN SELECTED LUBRICANT COMPOSITIONS (ZALEŻNOŚĆ NAPRĘŻENIA STYCZNEGO OD CZASU ŚCINANIA WYBRANYCH KOMPOZYCJI SMAROWYCH)

The paper presents the results of studies of the influence of fillers introduced into lubricating greases on changes in values of shear stresses in resulting lubricant compositions. These fillers were powders of graphite, molybdenum disulphide, and PTFE. They are added to grease to improve their tribological properties. They also impact the rheological properties of lubricating compositions, especially on the course of the shear stress, whose value decreases with the duration of the flow of these compositions. Knowledge of changes in the Value of this stress is essential in designing central lubrication systems in which these compositions may be used. Tests were performed on lithium grease without fillers as well as on a composition of this grease with the fillers mentioned above. Measurements were carried out using a rheotest 2.1 rheometer by changing the shearing time at selected gradients of shear rate. Test results have shown that both the kind of filler and the shearing time have an impact on the value of shear stress in the tested lubricant composition.

 

W pracy przedstawiono wyniki badań nad wpływem wypełniaczy wprowadzanych do smarów plastycznych Na zmianę wartości naprężenia stycznego powstałych kompozycji smarowych. Wypełniaczami tymi były Proszki grafitu, dwusiarczku molibdenu oraz PTFE. Dodawane są one do smarów dla poprawy ich właściwości Tribologicznych. Wpływają też na właściwości reologiczne kompozycji smarowych, a szczególnie na Przebieg naprężenia stycznego, którego wartość maleje w miarę upływu czasu przepływu tych kompozycji. Znajomość zmian wartości tego naprężenia jest istotna podczas projektowania układów centralnego smarowania, W których te kompozycje mogą być stosowane. Badaniom poddano smar litowy bez wypełniaczy oraz Kompozycje tego smaru z wymienionymi wypełniaczami. Pomiary prowadzono na reometrze rotacyjnym Rheotest 2.1, zmieniając czas ścinania przy wybranych wartościach gradientu tego ścinania. Wyniki badań Wykazały, że rodzaj wypełniacza jak też czas ścinania mają wpływ na wartość naprężenia stycznego w badanej Kompozycji.

Plik artykułu:

2018-09-07-Tribol_18v49n3_p025_033.pdf

Publikacja:

3/2018

Strony:

025 - 033
Roczniki do 2012 roku.

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.