TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Czasopismo

ARTYKUŁ:

Aneta NIEMIEC
CONNECTION BETWEEN STRUCTURAL CHANGES OF IRRIADIATED POLYETHER ETHER KETONE AND MECHANICAL PROPERTIES (KORELACJA POMIĘDZY ZMIANAMI STRUKTURALNYMI NAPROMIENIOWANEGO POLIETEROETEROKETONU A JEGO WŁAŚCIWOŚCIAMI MECHANICZNYMI)

The article presents the results of research on the impact of structural changes in polyether ether ketone (PEEK) on its mechanical properties. The polymer was exposed to gamma radiation at a dose of 50 and 150 kGy, and the radiation energy was 4 MeV. Changes in the degree of crystallinity and the related changes in the glass transition and melting temperature for the polymer were determined by differential scanning calorimetry (DSC). Mechanical properties were determined using the micro-mentoring method. The tests showed a change in the degree of crystallinity in the range of several degrees and a significant increase in the glass transition temperature. In terms of mechanical properties, the reduction of hardness and Young’s modulus was observed. Observed changes, especially in terms of changes in the structure of the polimer under the influence of radiation, are difficult to explain, which requires conducting further research, especially in the range of irradiation parameters used. Further research is important because PEEK is used in many fields, especially in conditions conducive to corrosion and the influence of radiation.

 

W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu zmian strukturalnych w polieteroeteroketonie (PEEK) na jego właściwości mechaniczne. Polimer został poddany działaniu promieniowania gamma w dawce 50 i 150 kGy, energia promieniowania wynosiła 4 MeV. Zmiany stopnia krystaliczności podobnie jak zmiany temperatury zeszklenia i topnienia dla polimeru zostały wyznaczone za pomocą różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC). Właściwości mechaniczne wyznaczono za pomocą metody mikrointendacji. Badania wykazały zmianę stopnia krystaliczności w zakresie kilku stopni oraz znaczne zwiększenie temperatury zeszklenia. Pod kątem właściwości mechanicznych zaobserwowano zmniejszenie twardości i modułu Younga. Zaobserwowane zmiany, szczególnie pod kątem zmian w strukturze polimeru pod wpływem promieniowania, są trudne do wyjaśnienia, co wymaga prowadzenia dalszych badań szczególnie w zakresie zastosowanych parametrów napromieniowania. Dalsze badania są o tyle istotne, że PEEK znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach, szczególnie w warunkach sprzyjających korozji oraz wpływu promieniowania.

Plik artykułu:

2018-08-27-Tribol_18v49n2_p095_101.pdf

Publikacja:

2/2018

Strony:

095 - 101
Roczniki do 2012 roku.

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.