TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
O nas

TRIBOLOGIA jest dwumiesięcznikiem naukowym o zasięgu krajowym i zagranicznym, wydawanym przez Oficynę Wydawniczą SIMPRESS przy współpracy z Polskim Towarzystwem Tribologicznym i Instytutem Technologii Eksploatacji - Państwowym Instytutem Badawczym w Radomiu. Czasopismo istnieje od 1969 roku. Jest jedynym ogólnopolskim periodykiem poświęconym w całości interdyscyplinarnym, naukowym i technicznym problemom tarcia, zużycia i smarowania, co wiąże się z penetrowaniem szerokiego wachlarza dyscyplin naukowych: mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn, inżynierii materiałowej, diagnostyki, niezawodności. Są to zagadnienia o najwyższym znaczeniu gospodarczym, dlatego tematyka podejmowana przez TRIBOLOGIĘ ma nie dające się przecenić znaczenie dla praktyki inżynierskiej. Występuje też powiązanie z naukami podstawowymi: fizyką, chemią, informatyką. Odpowiada to europejskim tendencjom integracji różnych obszarów nauki dla uzyskiwania efektu synergii w rozwiązywaniu problemów technicznych. TRIBOLOGIA publikuje wyniki badań przeprowadzonych w ramach prac kwalifikacyjnych (doktorskich i habilitacyjnych). Prezentowany w czasopiśmie dorobek ma swoją wagę również w procedurach uzyskiwania tytułu naukowego profesora. Publikacje w TRIBOLOGII zawierają także wyniki projektów badawczych finansowanych przez budżet państwa, ze środków UE oraz przemysłu. Poziom merytoryczny czasopisma TRIBOLOGIA jest oceniany przez wielu ekspertów bardzo pozytywnie, również w zestawieniu z czasopismami międzynarodowymi. Czasopismo od lat notowane jest na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego a także w bazach: Baz Tech, Index Copernicus, Arianta. Redakcję czasopisma w jej działaniach na rzecz wysokiego poziomu wydawniczego wspiera Rada Programowa, w skład której wchodzi wielu uznanych uczonych zagranicznych, w tym kilku, spośród kilkunastu na świecie, laureatów Złotego Medalu Tribologii, będącego najwyższym wyróżnieniem tribologicznym.

 

Redakcja czasopisma TRIBOLOGIA kieruje się zasadami etyki, określonymi przez Kodeks Postępowania COPE (Committee on Publication Ethics).

Stosowane przez czasopismo TRIBOLOGIA standardy, kodeksy postępowania i wytyczne Committee on Publication Ethics (COPE):

http://publicationethics.org/resources

Diagramy pokazujące politykę etyki publikacyjnej:

https://publicationethics.org/files/Full%20set%20of%20Polish%20flowcharts.pdf

 

 

 

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.