TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
O nas

TRIBOLOGIA jest dwumiesięcznikiem naukowym o zasięgu krajowym i zagranicznym, wydawanym przez Oficynę Wydawniczą SIMPRESS przy współpracy z Polskim Towarzystwem Tribologicznym i Instytutem Technologii Eksploatacji - Państwowym Instytutem Badawczym w Radomiu. Czasopismo istnieje od 1969 roku. Jest jedynym ogólnopolskim periodykiem poświęconym w całości interdyscyplinarnym, naukowym i technicznym problemom tarcia, zużycia i smarowania, co wiąże się z penetrowaniem szerokiego wachlarza dyscyplin naukowych: mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn, inżynierii materiałowej, diagnostyki, niezawodności. Są to zagadnienia o najwyższym znaczeniu gospodarczym, dlatego tematyka podejmowana przez TRIBOLOGIĘ ma nie dające się przecenić znaczenie dla praktyki inżynierskiej. Występuje też powiązanie z naukami podstawowymi: fizyką, chemią, informatyką. Odpowiada to europejskim tendencjom integracji różnych obszarów nauki dla uzyskiwania efektu synergii w rozwiązywaniu problemów technicznych. TRIBOLOGIA publikuje wyniki badań przeprowadzonych w ramach prac kwalifikacyjnych (doktorskich i habilitacyjnych). Prezentowany w czasopiśmie dorobek ma swoją wagę również w procedurach uzyskiwania tytułu naukowego profesora. Publikacje w TRIBOLOGII zawierają także wyniki projektów badawczych finansowanych przez budżet państwa, ze środków UE oraz przemysłu. Poziom merytoryczny czasopisma TRIBOLOGIA jest oceniany przez wielu ekspertów bardzo pozytywnie, również w zestawieniu z czasopismami międzynarodowymi. Czasopismo od lat notowane jest na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego a także w bazach: Baz Tech, Index Copernicus, Arianta. Redakcję czasopisma w jej działaniach na rzecz wysokiego poziomu wydawniczego wspiera Rada Programowa, w skład której wchodzi wielu uznanych uczonych zagranicznych, w tym kilku, spośród kilkunastu na świecie, laureatów Złotego Medalu Tribologii, będącego najwyższym wyróżnieniem tribologicznym.

Redakcja czasopisma TRIBOLGIA kieruje się zasadami etyki, określonymi przez Kodeks Postępowania COPE (Committee on Publication Ethics).

 

 

 

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.