TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Journal

ARTYKUŁ:

Wojciech ŻÓRAWSKI, Medard MAKRENEK, Anna GÓRAL, Sławomir ZIMOWSKI
HVOF SPRAYED NANOSTRUCTURED COMPOSITE COATINGS WITH A REDUCED FRICTION COEFFICIENT (PŁOMIENIOWO NATRYSKANE NADDŹWIĘKOWO NANOSTRUKTURALNE POWŁOKI KOMPOZYTOWE Z OBNIŻONYM WSPÓŁCZYNNIKIEM TARCIA)

Nanostructured materials provide new possibilities, which enable creating composite structures with much better properties than composites obtained from conventional materials. Such a solution facilitates combining selected features of different nanomaterials in order to obtain a composite with the required durability, thermal, insulation, tribological, etc. properties. In the case of a composite containing a solid lubricant, it is comprised of a nanostructured matrix, providing mechanical durability, and an evenly distributed nanostructured solid lubricant. A study of the tribological properties of composite HVOF sprayed from nanostructured WC-12Co mixed with nanostructured Fe3O4, having the properties of the solid lubricant is presented. The coatings were sprayed by means of a Hybrid Diamond Jet system. A T-01 ball on disc tribological tester was used to determine the coefficient of friction on the basis of friction force obtained in the course of continuous measurement at a set load. The result of investigations was compared with properties of coatings sprayed with standard WC-12Co/ Fe3O4.

 

Materiały nanostrukturalne stwarzają nowe możliwości, które pozwalają na tworzenie struktur kompozyto­wych o właściwościach znacznie lepszych niż te otrzymywane z materiałów konwencjonalnych. Takie roz­wiązanie umożliwia łączenie wybranych właściwości różnych nanomateriałów w celu uzyskania kompozytu, który będzie posiadał wymagane właściwości wytrzymałościowe, tribologiczne, cieplne i inne. W przypadku kompozytów zawierających smar stały składają się one z nanostrukturalnej matrycy zapewniającej wytrzy­małość mechaniczną i równomiernie rozłożonego nanostrukturalnego smaru stałego. W artykule przedsta­wiono badania właściwości tribologicznych płomieniowo natryskanego naddźwiękowo kompozytu będącego mieszaniną nanostrukturalnego proszku WC-12Co i nanostrukturalnego proszku Fe3O4 o właściwościach smaru stałego. Powłoki kompozytowe zostały natryskane z użyciem systemu do płomieniowego natryski­wania naddźwiękowego Hybrid Diamond Jet. Tester tribologiczny T-01 typu kulka-pierścień został użyty do zbadania współczynnika tarcia na podstawie pomiaru siły tarcia otrzymanej w wyniku ciągłego pomiaru przy ustalonym obciążeniu. Wyniki badań zostały porównane z właściwościami powłok płomieniowo natryskany­mi naddźwiękowo z konwencjonalnych proszków WC-12Co/Fe3O4.

Plik artykułu:

2017-08-31-Tribol_17v48n4_p139_147.pdf

Publikacja:

4/2017

Strony:

139 - 147
Years up to 2012

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.