TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Journal

ARTYKUŁ:

Jan MONIETA
ANALYSIS OF THE TRIBOLOGY PROCESSES OF CONTROL VALVES OF MEDIUM SPEED MARINE INTERNAL COMBUSTION ENGINES (ANALIZA PROCESÓW TRIBOLOGICZNYCH ZAWORÓW ROZRZĄDU ŚREDNIOOBROTOWYCH OKRĘTOWYCH SILNIKÓW SPALINOWYCH)

The article presents an analysis of phenomena of selected elements of piston internal combustion engines cooperating with the combustion chamber and issues related to tribological aspects. It shows an attempt to assess the state of the tribological nodes: the valve stem – valve guide and valve head – valve seat in random natural conditions. Passive and passive-active experiments were conducted in the conditions of the operation of sea ships. The effects of complex and changeable inputs were examined on the value of the normal and pathological wear in the operation of medium-speed engines. Images of wear and damaged items of tribological nodes were studied. Analysis was conducted of digital images of real objects and using an optical microscope and measurements of macro- and micro-geometry. An identification of basic processes of wear was taken.

 

Artykuł prezentuje analizę zjawisk wybranych elementów tłokowych silników spalinowych współpracują­cych z komorą spalania oraz zagadnienia tribologiczne. Przedstawiono próbę oceny stanu węzłów tribolo­gicznych: trzon – prowadnica i grzybek – gniazdo zaworu w losowych warunkach naturalnej eksploatacji. Prowadzono bierny i bierno-czynny eksperyment w warunkach eksploatacji statków morskich. Badano skutki złożonych i zmiennych wymuszeń na wartości normalnego i patologicznego zużycia w eksploatacji silników średnioobrotowych. Badano obrazy zużycia i uszkodzonych elementów węzłów tribologicznych. Wykonano analizy obrazów cyfrowych rzeczywistych obiektów i z zastosowaniem mikroskopu optycznego oraz pomia-ry makro- i mikrogeometrii. Podjęto identyfikację elementarnych procesów zużycia.

 

Plik artykułu:

2017-08-31-Tribol_17v48n4_p055_063.pdf

Publikacja:

4/2017

Strony:

055 - 063
Years up to 2012

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.