TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Journal

ARTYKUŁ:

Agnieszka LENART, Paweł PAWLUS, Andrzej DZIERWA, Sławomir WOŚ
THE EFFECT OF WEAR DEBRIS REMOVAL ON THE FRETTING OF ROUGH SURFACES (WPŁYW USUWANIA CZĄSTEK ZUŻYCIA NA FRETTING POWIERZCHNI CHROPOWATYCH)

Experiments were conducted using an Optimol SRV5 ball-on-disc tribotester under dry gross slip fretting conditions. A sphere of 10 mm diameter from 100Cr6 steel of 64 HRC hardness contacted a disc made of 42CrMo4 steel of lower hardness (42 HRC). Normal load was set to 45 N, the test duration was 15 min, the number of cycles was 18000, and the frequency was 20 Hz. Tests were performed at 300C temperature, and displacement amplitude was set to 0.1 mm. Wear of the disc and ball was examined by a white light interferometer Talysurf CCI Lite. Wear particles were removed from a contact zone using blow-by with compressed air of constant pressures of 0.1, 0.3, and 0.5 MPa. Disc samples had different surface topography after polishing, vapour blasting, grinding, rough milling, and finishing milling. Due to debris removal, total wear of the analysed tribological system typically increased. Debris ejection led to a decrease in the wear of discs and an increase in the wear of balls.

 

Badania przeprowadzono z wykorzystaniem testera Optimol SRV5 w układzie kulka-tarcza w warunkach frettingu całkowitego przy tarciu technicznie suchym. Kulka o średnicy 10 mm i twardości 64 HRC była w kontakcie z tarczą ze stali 42CrMo4 o twardości 42 HRC. Obciążenie normalne wynosiło 45 N, czas trwania testu 15 minut, liczba cykli wynosiła 18000 przy częstotliwosci 20 Hz. Badania przeprowadzono w temperaturze 300C, amplituda przemieszczeń wynosiła 0,1 mm. Zużycie kulek i tarcz określono z zastoso­waniem interferometru światła białego Talysurf CCI Lite. Cząstki zużycia usuwano ze strefy styku stosując przedmuchy przy stałym ciśnieniu powietrza wynoszącym 0,1, 0,3 i 0,5 MPa. Tarcze charakteryzowały się zróżnicowaną strukturą geometryczną powierzchni po polerowaniu, obróbce strumieniwo-ściernej, szlifowa­niu i frezowaniu. Na skutek usuwania cząstek zużycia zazwyczaj zużycie systemu tribologicznego wzrastało. Zmniejszało się zużycie tarcz i wzrastało zużycie kulek.

Plik artykułu:

2017-08-31-Tribol_17v48n4_p047_054.pdf

Publikacja:

4/2017

Strony:

047 - 054
Years up to 2012

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.