TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Journal

ARTYKUŁ:

Grzegorz SIKORA, Andrzej MISZCZAK
THE CHANGE OF FRICTION AND LOAD-CARRYING CAPACITY OF THE JOURNAL BEARING WITH THE CONSIDERATION OF THE OIL AGEING (ZMIANY SIŁY NOŚNEJ I SIŁY TARCIA W POPRZECZNYM ŁOŻYSKU ŚLIZGOWYM PRZY UWZGLĘDNIENIU STARZENIA SIĘ OLEJU)

This paper presents numerical calculations of the hydrodynamic pressure distribution, carrying capacity, and friction coefficient in the gap of a journal bearing. The analysed bearing is lubricated using motor oil. In this paper, oil ageing and temperature influence on viscosity are taken into account. Viscosity changes in the pressure and shear rate are not considered. These changes will be considered in other papers. For the hydrodynamic lubrication analysis, laminar flow of the lubrication fluid and non-isothermal lubrication model of the journal bearing were assumed. As the constitutive equation, the classical, Newtonian model was used. This model was extended by the viscosity changes in temperature and exploitation time. For the considerations, the cylindrical journal bearing with the finite length and smooth bearing, with the full angle of wrap were taken.

 

W niniejszej pracy przedstawiono obliczenia numeryczne rozkładu ciśnienia hydrodynamicznego, siły nośnej oraz współczynnika tarcia w szczelinie poprzecznego łożyska ślizgowego smarowanego olejem silnikowym z uwzględnieniem zmian lepkość oleju od temperatury i czasu eksploatacji. W pracy nie uwzględniano zmian lepkości od ciśnienia i szybkości ścinania. Takie zmiany będą uwzględnione w innych pracach. Do analizy hydrodynamicznego smarowania przyjęto laminarny przepływ cieczy smarującej oraz nieizotermiczny model smarowania łożyska ślizgowego. Jako równanie konstytutywne zastosowano klasyczny model newtonowski z uwzględnieniem zmian lepkości od temperatury i czasu eksploatacji. Do rozważań przyjęto walcowe łożysko ślizgowe o skończonej długości z gładką panewką o pełnym kącie opasania.

 

 

Plik artykułu:

2016-09-12-Tribo_16v47n5_171_181.pdf

Publikacja:

5/2016

Strony:

171 - 181
Years up to 2012

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.