TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Journal

ARTYKUŁ:

Piotr MAJ, Edward MIKO
THE INFLUENCE OF DIFFERENT METHODS OF MILLING A ROUND PIN ON THE PROPERTIES OF SURFACE LAYER USING VERTICAL MILLING CENTER (WPŁYW RÓŻNYCH SPOSOBÓW WYKONANIA CZOPA OKRĄGŁEGO NA WŁAŚCIWOŚCI WARSTWY WIERZCHNIEJ Z WYKORZYSTANIEM PIONOWEGO CENTRUM ..

The aim of the article was to show how different strategies for making a round pin influence the properties of the surface layer. Measurements will be made of the circular interpolation and accuracy of movement of the rotary axis. The first strategy was to make circular interpolation using a work X and Y-axis. The second embodiment of the method is presented using the rotational C-axis, while the third method covered the execution of the round pin in the implementation of circular interpolation X- and Y-axes and the displacement of the rotary C-axis. Thus, the formed samples were subjected to measurement of surface roughness. The analysis led to showing how different strategies affect the processing properties of the surface layer around the pins.

 

Celem artykułu było przedstawienie jak różne sposoby wykonania czopa okrągłego wpływają na właściwości warstwy wierzchniej. Wykonane zostały pomiary interpolacji kołowej oraz dokładności przemieszczenia osi obrotowej. W pierwszej strategii dokonano interpolacji kołowej z zastosowaniem pracy osi X oraz Y. Druga przedstawiała metodę z wykorzystaniem osi obrotowej C. Trzecia natomiast obejmowała wykonanie czopa przy realizacji interpolacji kołowej osi X i Y oraz przemieszczenia osi obrotowej C. Tak przygotowane próbki zostały poddane pomiarom chropowatości powierzchni. Analiza pozwoliła wykazać, jak różne sposoby obróbki wpływają na właściwości warstwy wierzchniej czopa okrągłego.

 

 

Plik artykułu:

2016-09-12-Tribo_16v47n5_095_104.pdf

Publikacja:

5/2016

Strony:

095 - 104
Years up to 2012

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.