TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Journal

ARTYKUŁ:

Bazyli KRUPICZ, Mariusz LISZEWSKI, Wojciech TARASIUK
MECHANICAL PROPERTIES OF MATERIALS AND THEIR EROSIVE WEAR (WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE MATERIAŁÓW A ICH ZUŻYCIE EROZYJNE )

In this paper, the authors analyse the impact of selected mechanical properties of materials on their erosive wear caused by a steady stream of solid particles. A wear process is a function of the material properties of two materials that interact with each other in a given environment, i.e. the construction material and the particles that cause erosion. Erosive losses occur upon reaching a critical condition of damaging an element of the material’s surface under the influence of kinetic energy that result from incident particles of an abrasive material. It is proposed that the critical condition that accompanies the formation of erosion losses should be represented by the toughness (U) and the specific work of the deformation of the sample in the tensile strength test (W). The study involved the following materials: NC6, 42CrMo4, 20MnCr5, and S235JR.

 

W pracy analizowano wpływ wybranych właściwości mechanicznych materiałów na ich zużycie erozyjne wywołane ustalonym strumieniem cząstek stałych. Proces zużycia jest funkcją cech materiałowych pary materiałów wzajemnie oddziałujących na siebie w danym środowisku, tj. materiału konstrukcyjnego i cząstek wywołujących erozję. Ubytki erozyjne następują po osiągnięciu stanu krytycznego uszkodzenia elementu powierzchni materiału pod wpływem energii kinetycznej padających cząstek ścierniwa. Zaproponowano, aby stan krytyczny towarzyszący powstawaniu ubytków erozyjnych był reprezentowany przez udarność (U) i pracę właściwą odkształcenia próbki podczas jej rozciągania do zerwania (W). Badaniu poddano następujące materiały: NC6, 42CrMo4, 20MnCr5, S235JR.

 

 

Plik artykułu:

2016-09-12-Tribo_16v47n5_085_094.pdf

Publikacja:

5/2016

Strony:

085 - 094
Years up to 2012

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.