TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Journal

ARTYKUŁ:

Stanisław GUZOWSKI, Grzegorz ZAJĄC, Grzegorz KACZOR
SCUFFING WEAR OF THE TRIBOLOGICAL PAIRS UNDER OSCILLATORY MOTION (ZUŻYCIE TYPU SCUFFING W PARACH TRIBOLOGICZNYCH W RUCHU OSCYLACYJNYM)

The surfaces of the friction pairs in oscillatory motion are exposed to the complex wear processes. Scuffing is a specific wear process, which comprises abrasive and adhesive wear. This paper presents the results of the preliminary scuffing tests, conducted on the T-05 test machine under oscillatory motion in the line contact. The results obtained from the tests confirmed the high probability of the scuffing occurrence under the assumed tests conditions. This is the basis for the planning of further research in this area. Powierzchnie par ciernych współpracujących w ruchu oscylacyjnym narażone są na złożone procesy zużycia ribologicznego. Szczególnym przypadkiem procesu zużycia jest scuffing, które łączy elementy zużycia ściernego i adhezyjnego. W artykule przedstawiono wyniki badań wstępnych zużycia scuffing wykonanych przez autorów na testerze T-05. Badania przeprowadzono na modelu rolka–klocek o styku liniowym w ruchu oscylacyjnym. Wyniki badań zużyciowych potwierdziły, że dla przyjętych wartości parametrów istnieje duże prawdopodobieństwo rozwoju zużycia scuffing. Uzyskane wyniki są podstawą do planowania dalszych badań w tym zakresie.

 

Powierzchnie par ciernych współpracujących w ruchu oscylacyjnym nara-żone są na złożone procesy zużycia tribologicznego. Szczególnym przypad-kiem procesu zużycia jest scuffing, które łączy elementy zużycia ściernego i adhezyjnego. W artykule przedstawiono wyniki badań wstępnych zużycia scuffing wykonanych przez autorów na testerze T-05. Badania przeprowa-dzono na modelu rolka–klocek o styku liniowym w ruchu oscylacyjnym. Wyniki badań zużyciowych potwierdziły, że dla przyjętych wartości para-metrów istnieje duże prawdopodobieństwo rozwoju zużycia scuffing. Uzyskane wyniki są podstawą do planowania dalszych badań w tym zakresie.

Plik artykułu:

2016-09-12-Tribo_16v47n5_031_040.pdf

Publikacja:

5/2016

Strony:

031 - 040
Years up to 2012

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.