TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Journal

ARTYKUŁ:

Marcin FRYCZ
THE INFLUENCE OF TEMPERATURE ON COEFFICIENT OF MAGNETIC SUSCEPTIBILITY χ OF FERRO-OILS WITH DIFFERENT CONCENTRATIONS OF MAGNETIC PARTICLES (WPŁYW TEMPERATURY NA WSPÓŁCZYNNIK PODATNOŚCI MAGNETYCZNEJ χ FERRO-OLEJÓW O RÓŻNYM STĘŻENIU CZĄSTEK...)

In this paper, the authors presented research concerning the determination of the relation between magnetic susceptibility coefficient χ of ferro-oil and temperature changes. The tests were conducted on the ferro-oil samples of various, chosen magnetic particles concentrations: 1%, 2%, 4%, 6%, and 8%. In accordance with the conclusions resulting from Curie-Weiss equation, the values of magnetic susceptibility χ depend on the physicochemical features of considered material, including the magnitude and amount (concentration) of magnetic particles and physical properties of its environment, i.e. the kind and direction of magnetic field and also on the operating temperature, which is the main subject of conducted tests in this paper. This article presents the structure of the bench used for experimental designation of magnetic susceptibility coefficient in relation to temperature changes of tested ferro-oil. Moreover, the authors demonstrated a method enabling the determination of these values from obtained measurement data, conducted the analysis of obtained results and presented the conclusions.

 

 

W niniejszym artykule zostały przedstawione badania dotyczące określenia zależności współczynnika podatności magnetycznej χ ferro-oleju od zmian temperatury. Badaniom poddane zostały próbki ferro-olejów o różnych, wybranych stężeniach cząstek magnetycznych: 1%, 2%, 4%, 6% i 8%. Zgodnie z wnioskami wynikającymi z równania Curie-Weissa wartości podatności magnetycznej χ zależą głównie od własnych cech fizyko-chemicznych rozpatrywanego materiału, w tym od wielkości i ilości (stężenia) cząstek magnetycznych oraz od fizycznych właściwości jego otoczenia, tj.: rodzaju i kierunku pola magnetycznego, jak również od temperatury pracy, która stanowi zasadniczy temat podjętych badań. W artykule zaprezentowana została budowa stanowiska do ekspery-mentalnego wyznaczenia współczynnika podatności magnetycznej w kontekście zmian temperatury badanego ferro-oleju. Ponadto zaprezentowana została metoda umożliwiająca wyznaczenie tych wartości z pozyskanych danych pomiarowych oraz dokonano analizy uzyskanych wyników zakończonej wnioskami.

Plik artykułu:

2016-09-12-Tribo_16v47n5_021_030.pdf

Publikacja:

5/2016

Strony:

021 - 030
Years up to 2012

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.