TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Journal

ARTYKUŁ:

M.S. MUZDYBAEV, A.S. MUZDYBAEVA, V.V. ROGOVSKIJ, D.M. MYRZABEKOVA, A.B. ELEMES, Wojciech WIELEBA, Tadeusz LEŚNIEWSKI
PRELIMINARY EXPERIMENTAL RESEARCH OF TRIBOLOGICAL PROPERTIES OF BUS BRAKES FRICTION LININGS (WSTĘPNE BADANIA EKSPERYMENTALNE WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNYCH OKŁADZIN CIERNYCH HAMULCÓW AUTOBUSOWYCH)

Experience gained from the use of buses in urban conditions showed that the working conditions of friction elements of the braking system, ensuring traffic safety, are associated with high loads. This leads to the intensive wear and premature replacement of the worn friction components, which reduces the overall reliability of the brake system and road safety. On the other hand, the friction linings of brake mechanisms may act as abrasives that cause the wear of brake discs or drums. Their replacement during operation is associated with a significant increase in the cost of spare parts. Therefore, it is assumed that the determination of the tribological properties of the brake linings in the brake mechanisms, before their exploitation, will increase the efficiency and safety of the vehicles’ operation, which justifies the choice of the research subject matter for its real and practical significance. The paper presents the preliminary results of the research into the main elements of the brakes in a city bus on a test stand mapping the real working conditions. For the testing, brake shoes of different manufacturers were used. Their tribological characteristics, reasons for their wear, and operational recommendations were determined.

 

 

Doświadczenie uzyskane podczas użytkowania autobusu w warunkach miejskich wykazały, że warunki pracy elementów trących układu hamulcowego zapewniające bezpieczeństwo ruchu są związane z wysokimi obciążeniami. Prowadzi to do ich intensywnego zużycia i przedwczesnej wymiany zużytych elementów ciernych, co zmniejsza ogólną niezawodność układu hamulcowego i bezpieczeństwo ruchu drogowego. Z drugiej strony okładziny cierne mechanizmów hamulcowych mogą mieć działanie ścierne, które powoduje zużycie tarcz hamulcowych lub bębnów. Ich wymiana w czasie eksploatacji wiąże się ze znacznym wzrostem kosztów części zamiennych. W związku z tym założono, że określenie właściwości tribologicznych okładzin ciernych mechanizmów hamulcowych przed ich eksploatacją zwiększy efektywność i bezpieczeństwo eksploatacji pojazdów, co potwierdza celowość podjęcia tego tematu pracy z uwagi na rzeczywiste i praktyczne znaczenie. W pracy przedstawiono wstępne wyniki badań głównych elementów hamulców autobusu miejskiego na stanowisku badawczym odwzorowującym rzeczywiste warunki pracy. Do badań wykorzystano szczęki hamulcowe różnych producentów. Określono ich charakterystyki tribologiczne, powody ich zużywania oraz podano zalecenia eksploatacyjne.

Plik artykułu:

2016-09-06-Tribo_16v47n4_167_176.pdf

Publikacja:

4/2016

Strony:

167 - 176
Years up to 2012

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.