TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Journal

ARTYKUŁ:

Stanisław KRAWIEC, Michał KRAWIEC, Tadeusz LEŚNIEWSKI
EVALUATION OF LUBRICATION EFFICIENCY BASED ON WEAR DURING VARIABLE LOADS AND SLIDING VELOCITIES (OCENA EFEKTYWNOŚCI SMAROWANIA NA PODSTAWIE ZUŻYCIA PRZY ZMIENNYM OBCIĄŻENIU I PRĘDKOŚCI POŚLIZGU)

The results of the tribological studies on the lubrication efficiency of greases evaluated based on tribological tests performed at varying pressure p and rubbing speed v are presented. For the efficiency criterion, the volume of wear VF(d) obtained from the regression equations of wear was adopted (wear F (d) = f (F, v)). Six different lubricants were tested; two of them were commercial greases, and four of them were compositions based on them, including conventional solid greases (PTFE, tin, copper, and boron nitride). The experiment was carried out on a four-ball extreme pressure tester according to a rotatable design on five levels. For each of the selected lubricants, a regression function was developed that defined wear as a function of rubbing speed and load. The volume of the obtained wear VF(d) was calculated and relevant conclusions were drawn.

 

 

Przedstawiono wyniki badań tribologicznych nad efektywnością smarów plastycznych ocenianą na podstawie testów tribologicznych przeprowadzonych przy zmiennych wartościach nacisku p i prędkości poślizgu v. Za kryterium efektywności przyjęto objętość zużycia VF(d) uzyskanego z równań regresji zużycia (zużycie F(d) = f(F,v)). Zbadano 6 różnych smarów, przy czym dwa z nich to smary plastyczne będące w handlu, a cztery to kompozycje sporządzone na ich bazie z pospolitymi smarami stałymi (PTFE, cyną, miedzią i azotkiem boru). Eksperyment przeprowadzono na aparacie czterokulowym metodą planowanego eksperymentu z wykorzystaniem planu rotalnego na pięciu poziomach. Dla każdego z wytypowanych smarów została opracowana funkcja regresji, która uzależniała zużycie od prędkości poślizgu i obciążenia nadanego. Obliczono objętości otrzymanego zużycia VF(d) i podano stosowne wnioski.

Plik artykułu:

2016-09-06-Tribo_16v47n4_127_136.pdf

Publikacja:

4/2016

Strony:

127 - 136
Years up to 2012

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.