TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Journal

ARTYKUŁ:

Dymitry CAPANIDIS
THE INFLUENCE OF HARDNESS OF POLYURETHANE ON ITS ABRASIVE WEAR RESISTANCE (WPŁYW TWARDOŚCI POLIURETANU NA JEGO ODPORNOŚĆ NA ZUŻYWANIE ŚCIERNE)

This paper presents the experimental determination of the effect of hardness of the polyurethane (PUR) in a form of the elastomer foam used in various parts of machines or appliances subjected to intensive abrasive wear. Such elements, among others, are static and dynamic technical seals, bumpers, shock-absorbing parts in joints of machine components, and elements of transport equipment in mining or in aggregate and mineral processing [L. 1–3]. Intensive abrasive wear also concerns parts of agricultural and construction machines, road transport, and transport packaging, as well as protective coatings, housing or shields of various machines, and equipment elements [L. 4, 5]. An increase in the abrasive wear resistance of directly determines an increase in the durability and operational reliability of machines and equipment [L. 6]. The hardness of the elastomeric polyurethane influences its physicomechanical and tribological properties [L. 7]. So far, relatively few works have focused on research into the effect of various factors, including the hardness of PUR on the tribological properties of PUR. The aim of this study is to broaden knowledge on the impast of the polyurethane hardness on its resistance to abrasive wear.

 

 

W artykule przedstawiono doświadczalne określenie wpływu twardości poliuretanu (PUR) o postaci pianki elastomerowej stosowanej na różne elementy maszyn i urządzeń narażonych na intensywne zużywanie ścierne. Takimi elementami m.in. są: uszczelnienia techniczne spoczynkowe i ruchowe, odboje, części amortyzujące w połączeniach podzespołów maszyn, elementy urządzeń transportowych w przemyśle wydobywczym i przetwórczym kruszyw oraz minerałów. Na intensywne zużywanie ścierne narażone są też części maszyn rolniczych, budowlanych, środków transportu kołowego i opakowań transportowych, jak również powłoki ochronne na różnych elementach, czy też osłony i obudowy wielu innych maszyn i urządzeń. Zwiększenie odporności na zużywanie ścienne tych części bezpośrednio przekłada się na wzrost trwałości i niezawodności eksploatacyjnej maszyn i urządzeń. Twardość PUR o postaci elastomeru ma wpływ na jego własności fizykomechaniczne i właściwości użytkowe, w tym także tribologiczne. Dotychczas stosunkowo niewiele prac dotyczyło badań różnych czynników, w tym twardości PUR, mających wpływ na właściwości tribologiczne PUR. W niniejszej pracy wykazano, że wzrost twardości elastomerowych pianek PUR powoduje zwiększenie ich odporności na zużywanie ścierne.

Plik artykułu:

2016-09-06-Tribo_16v47n4_029_040.pdf

Publikacja:

4/2016

Strony:

029 - 040
Years up to 2012

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.