TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Journal

ARTYKUŁ:

Łukasz WOJCIECHOWSKI
PROBLEMY KSZTAŁTOWANIA TECHNOLOGICZNEJ WARSTWY WIERZCHNIEJ W ASPEKCIE ODPORNOŚCI NA ZACIERANIE. CZĘŚĆ 2 – PODEJŚCIE TOPOLOGICZNE

W artykule przedstawiono propozycję topologicznego podejścia do kreowania odporności na zacieranie warstwy wierzchniej na etapie technologicznym. Na podstawie analizy rezultatów cyklu eksperymentów rozpoznano, że odporność na zacieranie zależy od interakcji właściwości reologicznych, morfologicznych oraz fizykochemicznych warstwy wierzchniej. Eksperymentalnie stwierdzono, że istnieją pewne morfologiczne inwarianty zacierania (parametry kształtujące się na zbliżonym poziomie w chwili inicjacji procesu, niezależnie od stanu wyjściowego). Jako optymalne inwarianty morfologiczne wyselekcjonowano motywy chropowatości oraz parametr Vvv. W przypadku właściwości fizykochemicznych jako kluczowe uznano polarność powierzchni, a z właściwości reologicznych naprężenia własne. Uwzględniając możliwość sterowania tymi właściwościami zaproponowano koncept limitów „pVt” (nacisk × prędkość × czas) jako charakterystyki pozwalającej przewidywać, a nawet kontrolować moment inicjacji zacierania.

Plik artykułu:

2016-01-13-Tribo_15v46n6_139_154.pdf

Publikacja:

6/2015

Strony:

139 - 154
Years up to 2012

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.