TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Journal

ARTYKUŁ:

Barbara WAŻYŃSKA, Justyna OKOWIAK-CHINALSKA, Anna MAŁYSA
BADANIA WPŁYWU BUDOWY CHEMICZNEJ ZWIĄZKÓW CIEKŁOKRYSTALICZNYCH DODAWANYCH DO OLEJU PARAFINOWEGO NA WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNE MIESZANINY SMAROWEJ

Związki ciekłokrystaliczne dodane do typowych środków smarowych, jakimi są oleje mineralne, poprawiają ich właściwości tribologiczne [L. 1–3]. W pracy badano wpływ związków ciekłokrystalicznych z kilku szeregów homologicznych. Związki różniły się budową grup terminalnych: polarnej i alkilowej oraz budową sztywnego rdzenia cząsteczki. Ponadto tworzyły różne fazy ciekłokrystaliczne: fazę nematyczną i smektyczną. Mieszaniny tych związków o stężeniu 0,5, 1 i 2% z olejem parafinowym stosowano jako substancje smarowe. Właściwości tribologiczne otrzymanych mieszanin wyznaczano za pomocą testera T-11, a ich miarą były opory ruchu. Wyznaczono współczynniki tarcia dla nacisków 20, 30, 40 i 50 N. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że najlepsze wyniki uzyskano dla związków posiadających silnie polarne grupy: –F oraz CN. Natomiast związki zawierające grupę terminalną –NCS, o mniejszej polarności, w mniejszym stopniu poprawiają właściwości tribologiczne oleju parafinowego, pomimo że posiadają atomy siarki. Wykazano, że lepsze właściwości uzyskano dla mieszanin ze związkami, które tworzą fazę nematyczną.

 

 

Plik artykułu:

2015-07-03-Trib_5_09_s_193_202.pdf

Publikacja:

5/2009

Strony:

193 - 202
Years up to 2012

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.