TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Journal

ARTYKUŁ:

Jerzy MYALSKI, Jakub WIECZOREK
KOMPOZYTY O OSNOWIE METALOWEJ ZAWIERAJĄCE CZĄSTKI WĘGLA SZKLISTEGO WYKORZYSTANE DO PRACY W WARUNKACH TARCIA

W pracy przedstawiono wyniki badań właściwości tribologicznych materiałów kompozytowych na osnowie stopu aluminium zawierających cząstki węgla o strukturze amorficznej. Do modyfikacji właściwości tribologicznych użyto węgla szklistego uzyskanego w procesie pirolizy żywicy fenolowo formaldehydowej. W badaniach starano się określić czynniki decydujące o tym, czy węgiel szklisty może być wykorzystany jako komponent decydujący o właściwościach tribologicznych. Ocena przydatności węgla szklistego w kompozytach została dokonana na podstawie badań podstawowych właściwości mechanicznych oraz badań współczynnika tarcia i zużycia. Dokonano oceny wpływu wielkości i udziału zbrojenia charakterystyki tribologiczne (współczynnik tarcia i zużycie) i podstawowe właściwości mechaniczne (wytrzymałość na rozciąganie i udarność). Badania współczynnika tarcia wykazały, że ze wzrostem ilości zbrojenia (od 5 do 20%) następuje obniżenie współczynnika tarcia z 0,4 dla udziału 5% do około 0,12 dla udziału 20%. Również wielkości cząstek (w badaniach wykorzystano cząstki 80–200 µm) ma wpływ na współczynnik tarcia. Cząstki o wielkości 200 mm pozwalają na uzyskanie porównywalnych wartości współczynnika tarcia, w niewielkim stopniu zależnych od udziału zbrojenia. Wielkość cząstki wpływa na procesy związane z zużyciem wynikające z wyrywania i wykruszania zbrojenia z osnowy.

Plik artykułu:

2015-06-23-Tribologia_6_2010_s_079_086.pdf

Publikacja:

6/2010

Strony:

079 - 086
Years up to 2012

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.