TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Journal

ARTYKUŁ:

Wojciech WIELEBA, Anna DOBROWOLSKA
OPORY TARCIA WYBRANYCH MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH PODCZAS ŚLIZGANIA PO LODZIE

Specyficzne właściwości wody znajdującej sie w fazie stałej (lodu) umoż­liwiają ślizganie sie po niej innych ciał stałych przy niewielkim współczynniku tarcia. Podczas ślizgania materiału polimerowego po powierzchni lodu zachodzi wiele różnych zjawisk, które wpływają na opory tarcia. Autorzy przedstawili wyniki badań wpływu temperatury otoczenia w zakresie od- 30 do -5°C na wartość współczynnika tarcia (statycznego i kinetycznego) wybranych tworzyw sztucznych (termoplastycznych: PTFE, POM PE-HD oraz elastomerów: NBR, PUR, SI) po lodzie. Badania przeprowadzono na stanowisku typu pin-on-disk, które umieszczono w komorze klimatycznej. Umożliwiło to kontrolowanie wa­runków otoczenia. Uzyskane wyniki wykazały, że współczynnik tarcia bada­nych materiałów maleje wraz ze wzrostem temperatury. Wyjątkiem były mate­riały elastomerowe (NBR, PUR), dla których zaobserwowano obniżenie współ­czynnika tarcia w temperaturze poniżej -20°C. Przyczyniła się do tego zmiana elastyczności (sztywności) tych materiałów wraz z obniżeniem temperatury.

Plik artykułu:

2015-06-23-Tribo-11v42n5_p231_238.pdf

Publikacja:

5/2011

Strony:

231 - 238
Years up to 2012

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.