TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Journal

ARTYKUŁ:

Krzysztof WIERZCHOLSKI, Andrzej MISZCZAK
PODSTAWY STOCHASTYCZNEGO OPISU HYDRODYNAMICZNEJ TEORII SMAROWANIA

Głównym powodem generowania zmian losowych w czasie eksploatacji poprzecznych łożysk ślizgowych, nie wyłączając biołożysk a w szczególności mikrołożysk, jest stochastycznie zmieniająca się chropowatość w skali mikro i nano dwóch współpracujących powierzchni, a także probabilistycznie zmienne impulsy zewnętrzne wywołane drganiami lub mikrodrganiami układu łoży- skowego oraz zewnętrznej jego obudowy. Oba wymienione czynniki powodują stochastyczną zmianę wysokości szczeliny łożyskowej w takim zakresie, że mato wpływ na rozkłady prędkości czynnika smarującego, rozkłady ciśnienia hydrodynamicznego,wartości sił nośnych, wartości momentów tarcia, współczynnikitarcia oraz na końcowym etapie na zużycie. Celem badań w niniejszejpracy jest przedstawienie podstawowych zasad dotyczących wykorzystaniametod stochastycznych przy rozwiązywaniu problemów hydrodynamicznejteorii smarowania poprzecznych łożysk ślizgowych z uwzględnieniem odchyleniastandardowego.

Plik artykułu:

2014-12-16-Tribo-12v43n5_p207-214.pdf

Publikacja:

5/2012

Strony:

207 - 214
Years up to 2012

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.