TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Journal

ARTYKUŁ:

Karolina DZIOSA
WŁAŚCIWOŚCI SMARNE OLEJU Z ALG W SKOJARZENIU STAL-STAL

Przeprowadzono badania właściwości fizykochemicznych oraz smarnych oleju uzyskanego z alg. Stwierdzono, że istotne z tribologicznego punktu widzenia właściwości fizykochemiczne oleju z alg są zbliżone do właściwości oleju rzepakowego. Oba oleje charakteryzują się podobną gęstością oraz lepkością kinematyczną i dynamiczną w temperaturze 100°C. Olej z alg wykazuje nieznacznie niższą lepkość kinematyczną i dynamiczną w temperaturach niższych od 60°C i, co za tym idzie, nieco wyższy wskaźnik lepkości. Największą różnicę pomiędzy olejami stwierdzono w zakresie podatności na termooksydację – olej z alg jest pod tym względem wyraźnie mniej odporny od rzepakowego. Olej z alg wykazuje także nieco gorsze właściwości smarne w skojarzeniu stal-stal, mierzone wielkością granicznego obciążenia zużycia oraz obciążenia zacierającego. Niemniej jednak, olej z alg może potencjalnie stanowić alternatywę dla oleju rzepakowego, szczególnie w kontekście planowanego w Unii Europejskiej zakazu wykorzystywania jadalnych części do innych celów niż spożywczych.

Plik artykułu:

2014-12-05-Tribo_13v44n5_p021_031.pdf

Publikacja:

5/2013

Strony:

021 - 031
Years up to 2012

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.