TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Journal

ARTYKUŁ:

Aleksander MAZURKOW
METODA WYZNACZANIA WSPÓŁCZYNNIKA TARCIA SPOCZYNKOWEGO W ŁOŻYSKACH ŚLIZGOWYCH

W pracy przedstawiono metodę wyznaczania współczynnika tarcia spoczynkowego w łożyskach ślizgowych. Do określenia rozkładu naprężeń stycznych w rzeczywistym obszarze styku przyjęto molekularno-mechaniczną teorię tarcia. W teorii tej całkowita siła tarcia jest równa sumie sił składowych: molekularnej i odporności materiałów na deformowanie warstwy powierzchniowej ciał. W budowie modelu przyjęto m.in. założenia: powierzchnia czopa jest chropowata, natomiast powierzchnia panewki jest idealnie gładka. Wyniki obliczeń, wpływ kąta kontaktu powierzchni czopa i panewki na obciążenie, moment tarcia, naprężenia styczne, współczynnik tarcia przedstawiono w formie wykresów. 

Plik artykułu:

2014-12-05-Tribo_13v44n6_p047_056.pdf

Publikacja:

6/2013

Strony:

047 - 056
Years up to 2012

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.